Kurs akcji Chipotle rośnie o 10% po imponujących wynikach za 2Q

18:29 21 lipca 2021

Chipotle Mexican Grill (CMG.US) rośnie o ponad 10% po tym, jak sieć fast-food przedstawiła solidne wyniki kwartalne. W 2Q 2021 spółka wygenerowała skorygowany zysk na akcję w wysokości $7,46, znacznie powyżej oczekiwań analityków wynoszących $6,52. Przychody wzrosły o 38,7% r/r do $1,89 mld, powyżej konsensusu $1,88 mld. Sprzedaż porównywalna również przewyższyła oczekiwania Wall Street, przede wszystkim z uwagi na powrót klientów spożywających posiłki wewnątrz restauracji. Chipotle wskazuje również na wyższą sprzedaż cyfrową, pozytywne przyjęcie nowych pozycji w menu oraz niską bazę przed rokiem. Z drugiej strony, spółka ostrzega, że wyższe koszty zniwelują korzyści z podniesienia cen w menu w krótkim terminie. 

Kurs spółki Chipotle Mexican Grill (CMG.US) rozpoczął dzisiejszą sesję od potężnej luki wzrostowej po publikacji wyników za 2Q 2021. Cena znalazła się powyżej górnego ograniczenia kanału wzrostowego, wspinając się na nowe historyczne szczyty przy $1750. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót