Loonie pogłębia przecenę po komentarzach prezesa BoC

17:51 25 stycznia 2023

Dzisiejsza decyzja BoC o podniesieniu stóp procentowych o 25 pb była zgodna z oczekiwaniami rynku, jednak sygnały dotyczące zakończenia agresywnego cyklu zacieśniania zaskoczyły wielu inwestorów. To z kolei doprowadziło do znacznej deprecjacji kanadyjskiej waluty. USDCAD kontynuuje ruch w górę po ostatnich komentarzach prezesa BoC, Macklema, który powiedział: 

  • To warunkowa przerwa w podwyżkach, to jak dalej będzie się kształtowała polityka banku będzie zależeć od gospodarki
  • Jest zdecydowanie za wcześnie na dyskusję o cięciach stóp procentowych
  • Gospodarka nie spowolniła tak mocno jak oczekiwano w II połowie roku
  • Nie będzie dobrze, jeśli zobacyzmy zastój gospodarczy, jednak potrzebujemy okresu braku wzrostu.
  • Spadek cen benzyny cieszy, ale ceny artykułów pierwszej potrzeby rosną zbyt szybko
  • Spadek inflacji w sektorze usług będzie wymagał więcej czasu
  • Jeśli będziemy musieli zrobić więcej, aby doprowadzić inflację do celu 2%, zrobimy to
  • Jeśli zmaterializują się ryzyka wzrostowe, będziemy dalej podnosić stopy

USDCAD przełamał powyżej ważnego oporu przy 1,3410 po ostatniej decyzji BoC, poziom obecnie pełni rolę wsparcia. Dopóki para utrzymuje się powyżej niego, ruch wzrostowy może rozwinąć się w kierunku ostatnich maksimów przy 1,3520. Z drugiej strony, jeśli sprzedającym uda się odzyskać kontrolę, wówczas może zostać uruchomiony kolejny impuls spadkowy w kierunku kluczowego wsparcia przy 1,3320. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót