Alert rynkowy: Co dalej z ceną złota i srebra?

12:30 14 sierpnia 2019

Ceny złota tąpnęły o 50 USD za uncję po podjęciu przez administrację USA decyzji o opóźnieniu niektórych ceł na import z Chin. Czy to koniec imponującego rajdu na złocie? Co z cenami srebra, które wzrosły o około 20% między końcem maja a 13 sierpnia? W tej analizie przyjrzymy się tym dwóm gorącym rynkom.

Sytuacja gospodarcza pogarsza się

Niezwykle istotne jest zrozumienie kluczowego czynnika stojącego za rajdem metali szlachetnych, który jest spowodowany pogarszającą się perspektywą światowej gospodarki. Nawet kiedy polityka pieniężna jest od dłuższego czasu ekspansywna, wciąż wywierana jest presja na banki centralne, aby dostarczały jeszcze więcej. Presja ta powoduje obniżenie rentowności obligacji, a niskie rentowności obligacji są dobre dla złota i srebra (słaba alternatywa dla posiadania nieoprocentowanych aktywów). Czy decyzja Trumpa w sprawie taryf zmieni tę perspektywę? Bardzo mało prawdopodobne. Może to zapobiec gwałtownemu spowolnieniu w Stanach Zjednoczonych, ale wraz z ostatnimi danymi ekonomicznymi (kurczenie się gospodarki Niemiec i Wielkiej Brytanii, niski 17-letni wzrost produkcji w Chinach, gwałtowne załamywanie się sondaży biznesowych w Stanach Zjednoczonych) prawdopodobnie utrzymają się obawy o globalne spowolnienie.  

Duża zmienność na złocie 

Głównym problemem związanym ze złotem jest bardzo wysokie spekulacyjne pozycjonowanie - bliskie najwyższemu poziomowi wszechczasów. To sprawia, że ceny są wrażliwe na negatywne wiadomości. Mimo to obserwujemy stały wzrost wartości aktywów ETF i tak długo, jak długo warunki makroekonomiczne będą się sprzyjające, wzrost może pobudzać popyt inwestycyjny.  

Pozycjonowanie na złocie jest bardzo wysokie, ale popyt inwestycyjny narasta regularnie. Źródło Bloomberg, XTB Research

Technicznie rzecz biorąc, właśnie zaobserwowaliśmy regularną korektę "overbalance" i trend pozostaje wzrostowy zarówno w przedziale D1 jak i H4. Nawet jeśli dojdzie do wyznaczenia większej korekty, poniżej znajduje się sporo punktów, gdzie popyt może zareagować. Najbliższa strefa wypada pomiędzy $1436 a $1452.Reakcja na "wiadomości taryfowe" wywołała jedynie standardową korektę na złocie. Źródło: xStation5

Srebro zostanie nowym złotem?

Fundamenty dla rynku srebra wyglądają bardziej obiecująco. Pozycjonowanie jest relatywnie wysokie, ale nie zbliża się do rekordów wszechczasów. Co ważniejsze,  ETF-y na srebro dopiero teraz wyglądają tak, jakby mogły nabrać rozpędu. Popyt na ETF jest już na rekordowym poziomie i szybko rośnie.

Momentum ET-ów odgrywa ważną rolę w dynamice cen srebra. Źródło Bloomberg, XTB Research

Technicznie rzecz biorąc, rajd na srebrze mógłby być dopiero na pierwszym etapie ruchu podobnego do tego z 2016 roku. W przypadku porównania do tego ruchu, oporu trzeba szukać na poziomie 21,65 dolarów. Wcześniejszy opór można zaobserwować na poziomie 18,40 dolarów.Pomimo niedawnego rajdu, ceny srebra są nadal znacznie bliższej minimów niż maksimów z dekady. Źródło: xStation5.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót