Minutes FOMC oraz kwestie handlowe kluczowe dla rynków

08:02 10 października 2019

Podsumowanie:

  • Minutes FOMC pokazują obawy pewnych członków na temat zmniejszenia płynności
  • Wiele sprzecznych informacji dotyczących negocjacji handlowych pomiędzy Chinami oraz USA
  • Dobre nastroje przeważają na rynkach

Ostatnie godziny przyniosły sporo turbulencji na rynkach finansowych. Pierwszym powodem jest wczorajsza publikacja minutes FOMC oraz informacje napływające przed rozpoczęciem negocjacji handlowych na wysokim szczeblu, pomiędzy Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi. Zaczynając od minutes warto zwrócić uwagę na to, że główny przekaz mówił o tym, że bankierzy debatowali nad tym, kiedy zakończyć bieżący cykl luzowania. Wobec tego widać, że nie ma szerokiego konsensusu mówiącego o potrzebie dalszego dostosowywania polityki monetarnej w połowie cyklu. Dodatkowo wielu członków Fed wskazywało, że głównym powodem obniżki stóp we wrześniu była inflacja (warto w tym miejscu przypomnieć o rozczarowaniu inflacją PPI, co może wpłynąć również na słabość CPI). Interesujące spostrzeżenia były również dane pod względem spadku płynności ze względu na to, że FOMC rozważał wprowadzenie stałego narzędzia rozwiązującego problem.

Jeżeli chodzi o rozmowy handlowe między USA oraz Chinami, podczas sesji azjatyckiej napływały na rynek sprzeczne informacje. Zmienność znacząco podskoczyła, ale jednocześnie nastroje pozostają raczej nastawione na ryzykowniejsze aktywa. Końcowo chińska delegacja ma zostać w Waszyngtonie do końca piątku, tak jak wcześniej oczekiwano. Z drugiej strony oczekiwania dotyczące zawiązania nici porozumienia są raczej nikłe. Jasnym punktem przed dzisiejszymi negocjacjami jest to, że Stany Zjednoczone mogłyby powrócić do negocjacji porozumienia walutowego, który wcześniej na początku tego roku został uzgodniony z Chinami, ale porzucono go w momencie załamania się rozmów handlowych. W takim wypadku podniesienie stawek celnych o 5% na dobra o wartości 250 mld USD z Chin zostałoby zawieszone. Te informacje z pewnością traktowane są bardzo pozytywnie przez rynek.

 

US100 zaliczył spore cofnięcie w trakcie sesji azjatyckiej, ale większość ruchu została już zneutralizowana. Źrodło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót