Na jakie rynki zwrócić uwagę w przyszłym tygodniu? (23.09.2022)

18:30 23 września 2022

Maraton decyzji banków centralnych już za nami. Silne sygnały kontynuacji zacieśniania polityki monetarnej w krajach rozwiniętych wywarły w tym tygodniu presję na aktywa ryzykowne i inwestorzy będą z niecierpliwością oczekiwać pozytywnych zmian w sferze gospodarczej. Inwestorzy będą również uważnie obserwować JPY po interwencji BoJ. W nadchodzącym tygodniu należy zwrócić szczególną uwagę na GOLD, US500 i USDJPY.

GOLD

FOMC po raz kolejny podniósł prognozy inflacyjne w swoim najnowszym zestawie projekcji. Inflacja PCE ma teraz wynieść średnio 5,4% w tym roku, w porównaniu do 5,2% w czerwcowej prognozie. Dane PCE za sierpień zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu w piątek o 14:30. Rynek oczekuje spowolnienia z 6,3 do 6,0% r/r. Oczekuje się jednak, że wskaźnik bazowy ponownie przyspieszy, tym razem z 4,6 do 4,8% r/r. Inwestujący na rynku złota będą uważnie obserwować te dane po spadku ceny metalu szlachetnego do dwuipółletniego minimum.

US500

Silny wzrost rentowności wywierał w tym tygodniu presję na globalne akcje, spychając amerykańskie indeksy w kierunku czerwcowych minimów. Rentowność oraz perspektywy gospodarcze prawdopodobnie pozostaną kluczowymi czynnikami dla akcji w nadchodzących tygodniach, a być może nawet miesiącach. Dane dotyczące zamówień na dobra trwałe w USA oraz indeks zaufania konsumentów Conference Board zostaną opublikowane w najbliższy wtorek. Zaufanie konsumentów jest nadal stabilne, ale zamówienia maleją. W nadchodzącym tygodniu nie zabraknie również przemówień przedstawicieli Fed, w tym Powella w środę.

USDJPY

Japoński jen będzie uważnie obserwowany w nadchodzących dniach, a to w związku z zeszłotygodniową interwencją BoJ. Interwencje walutowe dokonywane przez BoJ w przeszłości rzadko były jednorazowym wydarzeniem, a kolejne działania również następowały po sobie. Należy jednak zauważyć, że te kolejne interwencje miały coraz mniejszy wpływ na parę walutową. W każdym razie oczekuje się, że zmienność na rynku japońskiego jena pozostanie podwyższona.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót