Na jakie rynki zwrócić uwagę w przyszłym tygodniu? (24.06.2022)

18:35 24 czerwca 2022

Półroczne wystąpienia przewodniczącego Fed Powella w Kongresie okazały się w dużej mierze nieistotne z punktu widzenia zmienności rynkowej. Inaczej było jednak w przypadku PMI, zwłaszcza z Europy, gdzie duże rozczarowania wywołały spadki na EUR i giełdach. W przyszłym tygodniu będzie miało miejsce kilka interesujących wydarzeń, w tym dyskusja panelowa z udziałem szefów trzech głównych banków centralnych (Fed, EBC i BoE). Uwaga na EURUSD, GOLD i US100 w nadchodzącym tygodniu!

EURUSD

EURUSD pozostaje pod presją, ale jak dotąd bykom nie udało się zepchnąć pary poniżej obszaru 1,035, który to pozostaje kluczowym wsparciem. Główna para walutowa będzie miała szansę na większy ruch w tym tygodniu po publikacji danych o inflacji z Europy i Stanów Zjednoczonych. Podczas gdy wstępny odczyt CPI za czerwiec ze strefy euro zostanie opublikowany w piątek o 11:00, uwaga handlujących na EUR będzie skupiona głównie na odczycie z Niemiec, który poznamy w środę o 14:00. Jeśli chodzi natomiast o Stany Zjednoczone, inwestorzy poznają odczyt inflacji PCE za maj w czwartek o godz. 14:30.

ZŁOTO

Silny ruch spadkowy na rynku złota zatrzymał się w pierwszej połowie maja, a cena metalu szlachetnego zaczęła później oscylować wokół 200-sesyjnej średniej kroczącej. Gwałtowne zacieśnianie polityki monetarnej w połączeniu z silnym dolarem amerykańskim powstrzymuje złoto przed rozpoczęciem ruchu w górę. Jednak metal szlachetny opiera się również dalszym spadkom. Kolejnym katalizator dla większego ruchu może pojawić się w środę, gdy przewodniczący Fed Powell, prezes EBC Lagarde i prezes BoE Bailey wezmą udział w panelu dyskusyjnym podczas spotkania EBC (15:00).

US100

Choć perspektywy dla światowych indeksów giełdowych nie zmieniły się znacząco w ciągu ostatnich kilku dni, indeksy z Wall Street zdołały odrobić część strat z ostatnich dwóch tygodni. Spadek rentowności obligacji przyczynił się do poprawy nastrojów na rynku, ale ryzyko recesji nadal pozostaje duże. Nasdaq-100 (US100) odbił się od obszaru 11 000 pkt w połowie czerwca i od tego czasu zanotował wzrost o 6%. Czy jednak te dobre nastroje utrzymają się, gdy dane gospodarcze będą się nadal pogarszać? Zaufanie konsumentów CB za czerwiec (wtorek, godz. 16:00) i indeks ISM dla przemysłu za czerwiec (piątek, godz. 16:00) dadzą nowe wskazówki co do dalszego kierunku w krótkim terminie. 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót