Nadchodzący 'halving' Litecoina napędza cenę kryptowaluty

14:28 7 listopada 2022

Kryptowaluta Litecoin określana przez fanów cyfrowych aktywów mianem 'cyfrowego srebra' w ciągu ostatnich dni radzi sobie o wiele lepiej od rynkowej średniej największych kryptowalut. Powodem byczej reakcji Litecoina może być m.in. zbliżający się 'halving' tj. 50% spadek podaży i nagrody za wydobycie bloku:

  • Tak zwany 'halving' jest zaprogramowany w kodzie Litecoina, podobnie do Bitcoina. Historycznie halving był pozytywnym motorem dla byczej reakcji cenowej, wraz z nim spada dostępna podaż kryptowaluty. Trudność wydobycia Litecoina wspięła się ostatnio na rekordowy poziom 18 mln 'hashy', według fundacji Litecoin oraz danych z Coinmarketcap;
  • Wskaźnik trudności wydobycia mierzy średnią liczbę 'hashy' wymaganych do zatwierdzenia kolejnego bloku. Górnicy Litecoina konkurują między sobą mocą obliczeniową podobnie do Bitcoina, wygrani dodają nowy blok do łańcucha bloków za co otrzymują nagrodę, wypłacaną w Litecoinie;
  • Wzrost trudności wydobycia potwierdza, że górnicy coraz 'zacieklej' konkurują o LTC - może oznaczać to wzrost mocy obliczeniowej dzięki nowym, wydajniejszym urządzeniom, wzrost ilości koparek, napływ nowych 'górników' wydobywających kryptowalutowę lub wszystkie te powody jednocześnie;
  • Litecoin został uruchomiony w 2011 roku, górnicy otrzymywali wtedy 50 Litecoinów za wydobycie bloku. Nagroda ta spada o połowę z każdym kolejnym halvingiem (o 840 000 bloków co około cztery lata). Trzeci halving będzie miał miejsce już w przyszłym roku (blisko rok wcześniej od Bitcoona) i zmniejszy obecne 12,5 LTC nagrody do 6,25 LTC;
  • Amerykańska firma zajmująca się płatnościami MoneyGram ogłosiła, że jej klienci będą mogli zarówno kupować, sprzedawać jak i przechowywać Litecoina w aplikacji mobilnej MoneyGram.

Wykres Litecoina, interwał D1. Kryptowaluta porusza się w trendzie spadkowym z którego w ostatnim czasie wybiła dynamiczniej od samego Bitcoina, dodając blisko 30% w ciągu ostatnich kilku dni. Warto zwrócić uwagę na okresy zaznaczone pomarańczowym polem. Okresy te pokrywają się z bessą rynku kryptowalut oraz liczone są od 'krzyża śmierci' do 'złotego krzyża' tj. znanej formacji przecięcia średnich kroczących 50 i 200 dniowych. Gdy popatrzymy na obie średnie obecnie (czarny i czerwony), zobaczymy, że zmierzają do przecięcia, które w przeszłości zwiastowało dłuższe odreagowanie. Bycze przecięcie mógłby powstrzymać wyłącznie nagły spadek ceny Litecoina. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót