Najciekawsze wykresy tygodnia: SILVER, GOLD, DE30

13:33 7 kwietnia 2021

SILVER

Zacznijmy dzisiejszą analizę od rynku srebra. Spoglądając na interwał H4 widzimy, że trwająca korekta wzrostowa jest jak na razie nieco mniejsza od poprzedniej. Jeżeli bykom uda się utrzymać ruch wzrostowy, pierwszym potencjalnym celem dla kupujących będzą okolice poziomu 25,60 USD, gdzie wypada górne ograniczenie układu 1:1 oraz zniesienie 38,2% Fibonacciego wyznaczone na podstawie ostatniego impulsu spadkowego, który rozpoczął się pod koniec lutego. Z drugiej strony, jeśli ruch w dół rozpocznie się wcześniej, obszar w pobliżu 24,00$ pozostaje kluczowym wsparciem do obserwacji. 

Silver interwał H4. Źródło: xStation5

GOLD

Na rynku złota także mamy do czynienia w ostatnim czasie z korektą wzrostową. Patrząc na dzienną ramę czasową widzimy, że notowania utrzymują się powyżej 150-okresowej średniej kroczącej, która w przeszłości działała jako kluczowy opór. Dlatego też kontynuacja ruchu wzrostowego jest możliwa. Najbliższa strefa oporu znajduje się w rejonach 1750 - 1760 USD. Jeśli niedźwiedziom uda się tam zatrzymać ruch wzrostowy, złoto może powrócić do trendu spadkowego. Z drugiej strony, wybicie ponad wspomniany opór otworzyłoby drogę do większego ruchu w górę.

GOLD interwał D1. Źródło: xStation5

DE30

Na koniec spójrzmy jeszcze na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE30), który w ostatnim czasie notowany jest w silnym ruchu wzrostowym. Pomimo wczorajszej niedźwiedziej formacji świecowej, która pojawiła się na interwale D1 (gwiazda wieczorna), główny trend pozostaje wzrostowy. Jeśli jednak sygnał odwrócenia trendu zostanie potwierdzony i rozpocznie się korekta spadkowa, najbliższe wsparcie można znaleźć w rejonie 14 770 pkt, wyznaczonym przez poprzednie reakcje cenowe. W przypadku przełamania poniżej, zagrożone będzie wsparcie na poziomie 14 150 pkt. Z drugiej strony, jeśli byki utrzymają trend wzrostowy, obszar 15 440 pkt może być kolejnym potencjalnym celem dla kupujących (mierzenie 127.2% Fibonacciego).

D30 interwał D1. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót