Najważniejsze publikacje wyników spółek zaplanowane na ten tydzień (24.10.2022)

11:54 24 października 2022

Sezon wyników w USA ruszył pełną parą, a ten tydzień przez wielu postrzegany jest jako najważniejszy podczas całego maratonu wyników. Wszystko to za sprawą dużych spółek, które będą przedstawiały swoje raporty. Podczas gdy w najbliższych dniach pojawi się wiele wyników czołowych amerykańskich spółek, uwaga będzie skupiona głównie na 5 amerykańskich mega-techach. Są to raporty Alphabet i Microsoft (wtorek), Meta Platforms (środa) oraz Amazon i Apple (czwartek).

Warto jednak zwrócić uwagę na pozostałe spółki, które mogą rzucić nieco światła na to, jak amerykański przemysł radzi sobie z obecną niepewnością makroekonomiczną. Dane finansowe z General Motors, Boeinga i Caterpillar mogą dostarczyć kluczowego wglądu w tej kwestii. Raport UPS we wtorek pokaże kształt biznesu logistycznego, podczas gdy Visa może dać wskazówkę odnośnie wydatków konsumenckich. W piątek uczestnicy rynku energetycznego zapoznają się z raportami dwóch amerykańskich spółek naftowych - Chevron i ExxonMobil.

Najważniejsze raporty finansowe z USA w tym tygodniu. Źródło: Bloomberg, XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót