Nasdaq najniżej od ponad roku po wynikach Alphabet

22:11 26 kwietnia 2022
  • wyniki Alphabet (GOOG.US) poniżej oczekiwań, EPS 24,62 (oczekiwano 25,74), przychody 56,02 mld USD (oczekiwano 56,1)
  • wyniki Microsoftu (MSFT.US) są nieco lepsze, EPS 2,22 (oczekiwano 2,19), przychody 49,36 mld USD
  • US100 nurkuje poniżej kluczowego wsparcia

Pamiętajmy, że "oczekiwania" publikowane na Wall Street są zawsze zaniżane, szczególnie wobec spółek technologicznych. Dlatego jeśli Google podaje słabsze wyniki a Microsoft tylko minimalnie lepsze możemy mówić ogólnie o sporym rozczarowaniu. Wobec niesprzyjającego środowiska - zacieśnienie Fed, inflacja, możliwe spowolnienie, wojna na Ukrainie, wyniki spółek w USA były do tej pory ostatnim mocnym argumentem byków. Część publikacji (Apple, Facebook, Amazon) dopiero przed nami, ale na razie i ten argument zaczyna słabnąć. US100 poddaje kluczowe wsparcie na poziomie 12900 pkt. i notowany jest najniżej od marca ubiegłego roku. Co więcej, dzisiejsze ogromne spadki negują wczorajszą próbę odbicia od wspomnianego wsparcia. 

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót