Niewielka poprawa indeksu Ifo, dopłaty dla średniego biznesu w Niemczech

11:00 25 maja 2020

Indeks Ifo wypada nieco powyżej oczekiwań na poziomie 79,5 punktów, przy oczekiwaniu na poziomie 78,5 punktów. Jest to odczyt nieco powyżej oczekiwań i poprawa względem poprzedniego miesiąca, kiedy to indeks wypadł na poziomie 74,2 punktów. Warto zauważyć jednak, że pomimo poprawy, jest to drugi najniższy odczyt tego indeksu w historii. 

Indeks dotyczący oczekiwań wzrasta do 80,1 punktów przy oczekiwaniu 75,0 oraz przy poprzednim na poziomie 69,4 punktów. Gorzej od oczekiwać oraz od poprzedniego odczytu wypada ocena bieżącej sytuacji. Bieżąca ocena wypada na poziomie 78,9 punktów przy oczekiwaniu 80 punktów oraz przy poprzednim poziomie 79,4 punktów. Widać wobec, że pomimo mniejszego wpływu epidemii w maju w porównaniu do kwietnia, ocena gospodarki wcale nie uległa poprawie. Widać, że przedsiębiorcy dalej czekają na otwieranie gospodarki oraz pomoc ze strony rządu. Z ostatniej chwili pojawiły się informacje, iż niemiecki rząd planuje wesprzeć średnie firmy do 250 pracowników bezpośrednią dopłatą w wysokości 50 tys. euro. Pomoc miałaby być wypłacana od czerwca do grudnia tego roku i firma musi przedstawić dowodu na spadek przychodów rzędu 60% w ujęciu rocznym za kwiecień oraz maj. 

Odczyt indeksu Ifo nie zmienił sytuacji na rynku. DAX próbuje się dalej wybić z konsolidacji. Natomiast EURUSD próbuje podnieść się z dziennych minimów. Jak widać wciąż bardzo słaby odczyt indeksu Ifo nie przeszkadza nastrojom inwestorów. 

EURUSD podnosi się z okolic zniesienia 50.0 poprzedniej dużej fali wzrostowej. Niemniej z perspektywy ostatnich kilku tygodni, para walutowa znajduje się w ścisłej konsolidacji. Źródło: xStation5

 

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót