NZDUSD zmierza w kierunku sierpniowych minimów

18:43 25 listopada 2021

Dolar nowozelandzki znajduje się w ostatnim czasie po presją w ujęciu do dolara amerykańskiego po tym, jak Bank Rezerw Nowej Zelandii podniósł stopy procentowe o 25 pb do 0,75%, podczas gdy wielu inwestorów liczyło na podwyżkę o 50 pb. Jednak protokół ze spotkania pokazał również, że decydenci rozważali szybsze tempo podwyżek, ale zdecydowali się zachować ostrożność, biorąc pod uwagę trwającą pandemię i bardzo wysoki poziom zadłużenia gospodarstw domowych. W międzyczasie dolar umocnił się dzięki jastrzębiemu zwrotowi członków Rezerwy Federalnej.

Patrząc technicznie na wykres NZDUSD na interwale D1, notowania znajdują się w syntetycznym ruchu spadkowym. Obecnie obserwowany impuls rozpoczął się pod koniec października, kiedy kurs zareagował na wysokości górnego ograniczenia układu 1:1. Dziś notowania znalazły się także poniżej dołków z końcówki września, przez co istnieje szansa na atak strefy wsparcia przy okrągłym poziomie 0,6800. Jeżeli i ona zostałaby pokonana, przecena może przyspieszyć w kierunku mierzenia zewnętrznego 127,2% Fibo - okolice 0,6700, gdzie znajduje się także dolne ograniczenie kanału spadkowego. 

NZDUSD interwał D1. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót