OPEC+ zapowie dziś głębsze cięcia?

10:31 6 grudnia 2019
  • Producenci ropy naftowej omawiają dodatkowe cięcia w wysokości  500k baryłek dziennie
  • Minister energetyki Arabii Saudyjskiej powiedział, że dziś zostaną ponade "piękne wieści"
  • Ropa Brent testuje górne ograniczenie zakresu handlowego.

Członkowie OPEC spotkali się wczoraj w Wiedniu, aby przedyskutować przyszłość porozumienia w sprawie ograniczenia produkcji. Mówi się, że producenci ropy naftowej dyskutują nad dodatkowym zmniejszeniem wydobycia o 500 tys. baryłek dziennie w pierwszym kwartale 2020 r. . Wczoraj nie osiągnięto jednak porozumienia w tej sprawie, a OPEC nie zorganizował konferencji prasowej po spotkaniu po raz pierwszy w historii. Jednak rozmowy z producentami spoza OPEC, takimi jak Rosja, będą kontynuowane również dziś. Oto, co wiemy w tej chwili:

 

  • Njanowsze plotki  mówią, że OPEC może pogłębić cięcia o 300-800 tys. baryłek dziennie, alecięcie o 500 tys. wygląda na najbardziej prawdopodobny scenariusz.
  • Dodatkowe cięcia spodziewane są w pierwszym kwartale 2020 r.
  • Umowa w sprawie ograniczenia produkcji może zostać przedłużona do końca pierwszej połowy 2020 r. (obecnie wygasa z końcem pierwszego kwartału 2020 r.).
  • Oczekuje się, że rosyjskie cięcia pozostaną niezmienione na poziomie 228 tys. baryłek dziennie
  • Rosja i Oman chcą, aby kondensaty naftowe zostały wyłączone z umowy.
  • Minister Energetyki Rosji powiedział, że proponowana wielkość limitu wejdzie w życie tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie OPEC zobowiążą się do obiecanych cięć.

 

Sesja zamknięta OPEC+ rozpocznie się dzisiaj o godzinie 12:00 czasu polskiego. Oczekuje się, że konferencja prasowa z ogłoszeniem decyzji odbędzie się później, po zakończeniu spotkania. Komentarze ministra energetyki Arabii Saudyjskiej sugerują, że umowa zostanie dziś zawarta, jak powiedział dziś pojawią się "piękne wieści". Należy jednak zauważyć, że niektórzy producenci ropy naftowej dokonali głębszych cięć produkcji w ciągu roku i zwiększenie porozumienia o dodatkowe cięcia w wysokości 500k baryłek dzinnie może nie mieć większego wpływu na sytuację. Tymczasem spółka Brent testuje górną granicę ostatniego zakresu konsolidacji.

Ropa Brent zmaga się z górną granicą przedziału handlowego. Wczoraj notowania znalazły się na najwyższych poziomach od 2,5 miesiąca, niemniej nie zdołała utrzymać się do końca sesji powyżej oporu przy 63$. Jeżeli dziś zostaną ogłoszone kolejne cięcia produkcji, istnieje szansa na dalszy ruch w górę. Najbliższym oporem będzie wtedy średnia z ostanich 200 okresów (fioletowa linia). Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót