Optymizm na giełdach przy mocnym dolarze

20:45 11 lutego 2019

Dzisiaj mieliśmy do czynienia z powrotem optymizmu na rynkach giełdowych. Przede wszystkim silne wzrosty były do zauważenia na rynku azjatyckim. Później przeniosło się to na Europę oraz na Wall Street. W przypadku Wall Street wzrosty mogą być tłumaczone nadzieją na dokonanie progresu w negocjacjach handlowych między Chinami oraz USA. Pomimo tego, iż w zeszłym tygodniu informacje dotyczące braku spotkania Trumpa oraz Xi w tym miesiącu zadziałały mieszanie, to jednak rynek nastawia się na możliwość braku dalszej eskalacji konfliktu. 

Dzisiaj dominował na rynkach przede wszystkim amerykański dolar, który może pochwalić się tym, że jego gospodarka nie odczuwa jeszcze wyraźnej fali spowolnienia na świecie. Takie spowolnienie było zaprezentowane dzisiaj w danych z Wielkiej Brytanii. W ujęciu miesięcznym za grudzień mamy spadek PKB na poziomie 0,4% m/m przy oczekiwaniu braku zmian. W ujęciu rocznym mamy spowolnienie do 1,3% r/r przy poprzednim odczycie na poziomie 1,6% r/r. Oprócz tego poznaliśmy dane dotyczące produkcji przemysłowej, gdzie zarówno dane miesięczne jak i roczne pokazały spadek. 

Ropa naftowa znajdowała się dzisiaj pod presją, w dużej mierze poprzez silnego amerykańskiego dolara. Niemniej warto wspomnieć o tym, że w dalszym ciągu nie mamy do czynienia z żadnymi pozytywnymi informacjami dotyczącymi sfery popytowej. Bez tej części równania, ropa naftowa może pozostać wywyższona, ale nie będzie kierować się do poziomu lokalnych szczytów z zeszłego roku. 

Poczatek tego tygodnia przynosi wyraźne osłabienie na Litecoinie i dosyć umiarkowane spadki na reszcie kryptowalut. Najważniejsze informacje płyną z Wenezueli, gdzie tamtejszy rząd zamierza regulować oraz opodatkować przekazy pieniężne dokonywane za pomocą kryptowalut. Regulacje mogą prowadzić do zmniejszenia zainteresowania kryptowalutami w tym kraju, co może być gwoździem do trumny dla rządowej cyfrowej waluty. 

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót