Para USDJPY neguje ważny opór

14:59 6 grudnia 2022

Para USDJPY wycofała się z głównego oporu na poziomie 137.50, który pokrywa się z 200 SMA (czerwona średnia) pomimo faktu, że Przwodniczący Kuroda odrzucił szanse na pivot stwierdzając, że "BoJ dąży do trwałego i stabilnego osiągnięcia celu inflacyjnego na poziomie 2%, któremu towarzyszy wzrost płac. Nasz pogląd jest taki, że prawdopodobnie zajmie to więcej czasu". Jednak analitycy z bliskimi powiązaniami z decydentami zasugerowali, że BOJ może porzucić swoje ograniczenie rentowności 10-letnich obligacji już w przyszłym roku w związku z rosnącymi perspektywami, że inflacja i płace przekraczają oczekiwania, jak donosi Reuters. Tymczasem, słabość USD we wtorek pomimo ostatnich danych z USA wskazywała na prężną gospodarkę i wzmocniła argumenty za dalszym zacieśnianiem polityki pieniężnej.

 

Dolar amerykański umocnił się wczoraj po pozytywnych danych ISM z USA, jednak dziś impet wzrostowy stracił na sile. Źródło: xStation5

USDJPY - dopóki para notowana jest poniżej 200 SMA (czerwona średnia) ruch w dół może zależeć od głównego wsparcia na 133,00, które jest wyznaczone przez zniesienie 38,2% Fibo fali wzrostowej zapoczątkowanej w styczniu 2021 roku. Z drugiej strony, jeśli kupującym uda się odzyskać kontrolę i wybić ponad wspomniany opór, ruch wzrostowy może przyspieszyć w kierunku lokalnego oporu przy poziomie 140,35. Źródło: xStation5 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót