Pierwsze wyniki sezonu wyników - JP Morgan, Wells Fargo oraz Citi

15:21 14 stycznia 2020

Przed sesją na Wall Street poznaliśmy pierwsze ważniejsze wyniki z sezonu wyników za IV kwartał poprzedniego roku. Na początku wyniki banku JP Morgan:

  • EPS na poziomie 2,57 USD przy oczekiwaniu 2,36, co daje prawie 9% zaskoczenia
  • Przychody na poziomie 29,211 mld USD przy oczekiwaniu 27,898 mld USD, co daje 4,7% zaskoczenia
  • Bank pokazuje spory roczny wzrost oraz pozytywne zaskoczenie wynikami z sektora fixed income oraz akcyjnego

Wells Fargo:

  • EPS na poziomie 60 centów w porównaniu do 1,21 USD rok temu
  • Przychody na poziomie 19,9 mld USD, co daje spadek na poziomie 5,1% r/r
  • Bank pokazuje niewielki wzrost ilości kredytów oraz duże odpisy wraz z kosztami
  • Bank jest znany głównie z działalności detalicznej

Citigroup:

  • EPS na poziomie 1,9 USD przy oczekiwaniu 1,83 USD (głównie poprzez zmniejszenie ilości akcji oraz wzrost zysku netto)
  • Przychody rosną o 7% r/r, zarówno po stronie instytucjonalnej jak i detalicznej
  • Akcje rosną o 1,4% w notowaniach przedsesyjnych

Banki rosły ostatnio wraz z dobrą sytuacją na S&P 500, choć indeks zachowywał się minimalnie lepiej, głównie ze względu na akcje spółek technologicznych. Nieco gorzej radzi sobie Wells Fargo. Można oczekiwać otwarcia luką spadkową dzisiejszego dnia. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót