PILNE: ALUMINIUM niemal 5% w górę, po tym jak USA rozważają wprowadzenie zakazu importu surowca z Rosji

17:08 12 października 2022

Biały Dom rozważa wprowadzenie zakazu importu rosyjskiego aluminium w odpowiedzi na eskalację militarną Kremla na Ukrainie. Metal ten nie był objęty wcześniejszymi sankcjami ze względu na jego znaczenie w procesach produkcyjnych w wielu branżach. Biały Dom bierze pod uwagę trzy opcje: całkowity zakaz, podniesienie taryf celnych do poziomu tak dotkliwego, że wprowadziłyby skuteczny zakaz, lub nałożenie sankcji na firmy produkujące ten metal - podaje Bloomberg.

Każde z tych działań może zmusić kluczowe branże do poszukiwania zamienników, zwłaszcza że Alcoa, największy amerykański producent aluminium, niedawno ostrzegł inwestorów, że wysokie koszty energii i surowców oraz spadek cen aluminium wywierają presję na marże. Century Aluminum, drugi największy krajowy producent, ogłosił w czerwcu, że zamknie jeden ze swoich zakładów w USA i zwolni ponad 600 pracowników z powodu rosnących kosztów energii.

Aluminium jest notowane w okolicach 2.300 dolarów za tonę, co oznacza spadek o prawie 50% od rekordowego poziomu osiągniętego w marcu. Cena gwałtownie wzrosła podczas dzisiejszej sesji, jednak dopiero zdecydowane wybicie powyżej głównej strefy oporu w okolicach 2400 USD wskazywałoby na potencjalną zmianę sentymentu rynkowego. Poziom ten wyznacza górne ograniczenie struktury 1:1 oraz mierzenie 61,8% Fibonacciego ruchu wzrostowego zapoczątkowanego w marcu 2020 roku oraz lokalna linia trendu spadkowego. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót