PILNE: EBC nie zaskakuje, EURUSD praktycznie bez zmian

13:48 22 lipca 2021

Stopy procentowe oczywiście bez zmian. Program QE bez zmian, przynajmniej do marca przyszłego roku. EBC nie zaskakuje w zasadzie niczym, co powoduje brak zmienności na EURUSD. 

EBC w komunikacie wskazuje, że stopy procentowe pozostaną nisko dopóki dane, prognozy nie pokazą znaczącego progresu. Nowe wytyczne prawdopodobnie dotyczą chęci utrzymania stóp na niskim poziome, dopóki prognozy inflacyjne nie pokażą poziomu 2% znacząco przed końcem horyzontu prognozy.

Wskazanie dotyczące potrzeby osiągnięcia inflacji lub przynajmniej prognozy inflacji w krótkim terminie jest czynnikiem, który powoduje, że stopy procentowe mogą nie wzrosnąć faktycznie przez bardzo długi czas. Można uznać, że nie ma dużych zmian, ale jednocześnie jest to komunikacja, która wskazuje, że stopy procentowe w Europie mogą podążyć tą samą drogą co w Japonii. 

EURUSD próbuje odbijać, choć ciężko znaleźć powód takiego ruchu. Jest mocne wskazanie, że stopy procentowe pozostaną bez zmian do momentu, kiedy EBC uzna, że inflacja faktycznie wzrosła. Nie ma jednak wsparcia w postaci większego programu QE, oprócz potwierdzenia, że EBC będzie skupował aktywa w ramach programu PEPP szybciej niż na początku tego roku. Źródło: xStation5

O godzinie 14:30 konferencja prasowa Christine Lagarde. Być może wyjaśni nieco więcej na temat nowych wytycznych, co do stóp procentowych i inflacji. 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót