PILNE: Fatalne dane sprzedażowe z USA! Amerykanie boją się inflacji?

15:32 14 stycznia 2022
  • Sprzedaż detaliczna za grudzień: -1,9% m/m (oczekiwano -0,1% m/m; poprzednio: 0,3% m/m)
  • Sprzedaż bazowa: -2,3% m/m (oczekiwano: 0,2% m/m; poprzednio: 0,3% m/m)

Fatalne dane dotyczące sprzedaży detalicznej. Jest to pierwszy spadek od sierpnia i największy od marca. Dolar stracił w pierwszej chwili, ale teraz zaczyna się umacniać. EURUSD poniżej 1,1440. Złoto również zaczyna ograniczać wzrosty. 

Reakcja rynkowa jest zastanawiająca, ale zależy od interpretacji. Jeśli Amerykanie ograniczają zakupy ze względu na inflację, to mamy wyraźną potrzebę i nacisk na zmianę polityki monetarnej. To powoduje, żę dolar umacnia się i ogranicza wzrost surowców. 

Dolar może umacniać się ze względu na to, że Amerykanie reagują na wzrost cen ograniczeniem zakupów. W takim wypadku presja na zmiany w polityce monetarnej może być większa. Jednocześnie jednak dane z perspektywy gospodarki nie należą do najlepszych. Mocny dolar może doprowadzić do tego, że złoto będzie miało problem do wybicia najbliżśzego poziomu oporu. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót