PILNE: Informacje o dzisiejszym spotkaniu USA i Rosji w Stambule napędzają indeksy ⚡

12:10 9 grudnia 2022

Indeksy giełdowe zyskują wobec najnowszych doniesień wedle których reprezentanci USA jeszcze dziś spotkają się z rosyjską delegacją w Stambule. S&P500 zyskuje, traci amerykański dolar.

  • Informacja o spotkaniu delegacji oby krajów przychodzi po tym jak media poinformowały wczoraj o wymianie więźniów między USA i Rosją. W efekcie wymiany do Stanów z rosyjskiej kolonii karnej wróciła koszykarka Brittney Griner. Z kolei amerykańske więzienie opuścił odsiadujący od 2012 roku wyrok Wiktor Bout, handlarz bronią skazany za sprzedaż uzbrojenia i niesienie pomocy organizacjom terrorystycznym oraz planowanie zamachu na obywateli USA;
  • W efekcie rynki zaczynają wyceniać potencjalną odwilż w ekstremalnie napiętych stosunkach dyplomatycznych na linii Waszyngton - Moskwa. Wraz z doniesieniami wzrosły oczywiście nadzieje na pokojowe rozwiązanie trwającej wojny w Ukrainie. Turcja wielokrotnie w tym roku dawała do zrozumienia gotowość do pośredniczenia i udostępnienia miejsca do rozmów dyplomatycznych. Wciąż jednak brak informacji o ew. udziale ukraińskiej delegacji;
  • W ostatnich dniach Rosja informowała również, że nie ma zamiaru rozciągać linii frontu i okupować pozostałych ukraińskich terytoriów. Ukraina informowała dziś o ciężkich walkach na kierunku Bachmutu i Awdijiwki. Wobec braku informacji o uczestnictwie Ukrainy w rozmowach istnieją niewielkie szanse, że dzisiejsze spotkanie zakończy się istotną decyzją czy radykalną zmianą stanowiska ze strony Rosji. Potencjalnymi tematami rozmów mogą być również dodatkowe wymiany więźniów czy program nuklearny new START, który ogranicza rosyjski potencjał nuklearny poprzez redukcję międzykontynentalnych pocisków jądrowych. 

Inwestorzy pozytywnie odebrali doniesienia o rozmowach. Wzrostami zareagowały również europejskie benchmarki, w tym DAX:

Wykres DE30, interwał M30. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót