PILNE: Minutes pokazują obawy o wyższą inflację

20:09 24 listopada 2021

Minutes z posiedzenia na którym została podjęta decyzja o taperingu programu QE nie zawierają zbyt dużego zaskoczenia:

  • Duże wzrosty cen w niektórych sektorach ze względu na problemy podażowe
  • Perspektywy inflacyjne podniesione do góry
  • Jeżeli inflacja pozostanie wysoko, Fed powinien zmodyfikować tempo QE oraz zdecydować się na szybsze podwyżki
  • Fed widzi mocny wzrost w 2022
  • Część członków Fed była za szybszym taperingiem, co pozwoliłoby na szybsze ruchy stóp procentowych
  • Fed uważa, że ceny mogą pozostać na wysokim poziomie dłużej

Generalnie bez dużego zaskoczenia. Widać, że w przypadku dalszego problemu inflacyjnego oraz dobrych danych powinniśmy oczekiwać przyspieszonych działań ze strony Fed. Wobec tego nie jest wykluczone, że na najbliższym posiedzeniu Fed zostanie podjęta decyzja o przyspieszeniu taperingu. Zmiennośc na rynkach jest jednak bardzo mocno ograniczona, co też może być powiązane z tym, że jutro mamy w zasadzie dzień wolny w USA. EURUSD minimalnie próbowało odbijać, ale teraz reaguje na średnią 14 okresową na M30 i zaczyna się cofać. Ruchy są jednak bardzo małe. 

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót