PILNE: Mocne uderzenie w polskie banki - Rząd planuje dalsze wakacje kredytowe

09:42 25 stycznia 2023

Jak wskazują polskie media, rząd ma pracować nad przedłużeniem wakacji kredytowych o conajmniej rok, czyli do końca 2024 roku. Do tych informacji odniósł się rzecznik rządu Piotr Muller, który wskazał, że dalsze rozważąnia dotyczące wakacji kredytowych będą zależeć od stóp procentowych, które będą poddane ocenie w połowie roku. Muller wskazał, że jeśli dojdzie do obniżki stóp procentowych, wakacje kredytowe nie będą musiały być podnoszone. W odpowiedzi na rynku obserwujemy potężną wyprzedaż w polskim sektorze bankowym. 

Wakacje kredytowe zostały wprowadzone w zeszłym roku i pozwalały na zawieszenie spłaty w 4 miesiącach zeszłego roku oraz w 4 miesiącach tego roku, bez dodatkowego naliczania odsetek. Wakacje kredytowe wywołały w zeszłym roku spore spadki zysków sektora bankowego i były odpowiedzią na potężny wzrost stóp procentowych, które doprowadziły do mocnego wzrostu rat kredytobiorców, w szczególności tych, którzy zaciągali kredyty w okresie niemal zerowych stóp procentowych. Warto przypomnieć, że zdecydowana większość kredytów hipotecznych w Polsce oparta była na zmiennej stopie procentowej. Banki wyliczyły, że koszt wakacji kredytowych w 2022 i 2023 to nieco ponad 18 mld złotych. 

Dzisiaj obserwujemy mocną wyprzedaż wśród wszystkich banków. Indeks bankowy traci ponad 4%. Źródło: Bloomberg

Duży udział sektora bankowego w WIG20 powoduje, że WIG20 traci ponad 1,5% po otwarciu. Obecnie W20 spada poniżej zniesienie 50.0 ostatniej dużej fali spadkowej i testowana jest wzrostowa linia trendu. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót