PILNE: Mocniejsza inflacja w USA - dolar dalej w natarciu

14:51 13 lutego 2020

Inflacja w USA przyspiesza zgodnie z oczekiwaniami do 2,5% r/r z poziomu 2,3% r/r, choć niektóre wskazania mówiły o 2,4% r/r. Poza tym pozytywnym zaskoczeniem jest utrzymanie inflacji bazowej na poziomie 2,3% r/r przy oczekiwaniu spadku do 2,2% r/r.  W ujęciu miesięcznym dane wypadają bardziej mieszanie. Główny odczyt rośnie jedynie 0,1% m/m przy oczekiwaniu 0,2% m/m oraz bazowa na poziomie 0,2% m/m, zgodnie z oczekiwaniami. Dodatkowo wnioski o zasiłek dla bezrobotnych wypada na poziomie 205 tys. przy poprzednim poziomie 203 tys. 

Dzisiejsze dane pokazują mocny odczyt inflacji, choć jednocześnie ciężko oczekiwać, aby nadawały one presję na jakiekolwiek działanie jastrzębie ze strony banku centralnego. Dodatkowo ostatnie spadki cen ropy naftowej powinny doprowadzić do osłabienia wzrostu cen. Niemniej dolar umacnia się po publikacji tego raportu. 

Inflacja CPI wypada względnie zgodnie z oczekiwaniami. Dolar kontynuuje umocnienie po publikacji raportu. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót