PILNE: NATGAS traci 6% wobec prognoz cieplejszej pogody w USA

15:43 17 marca 2023

Ceny gazu ziemnego w USA spadają dziś o ponad 5%, ponieważ nowy zestaw prognoz pogody dla Stanów Zjednoczonych nadal wskazuje na wyższe temperatury w nadchodzących dniach.

  • Podczas gdy prognozy jeszcze z wtorku tego tygodnia wskazywały na temperatury poniżej średniej w kluczowych regionach grzewczych USA, nowy zestaw opublikowany wczoraj sugeruje, że temperatury w tych regionach będą raczej "zbliżone do normy".
  • Oznacza to, że popyt na ogrzewanie, a w konsekwencji na gaz ziemny, będzie prawdopodobnie niższy w ciągu najbliższych 8-14 dni niż wcześniej przewidywano, co wywarło presję na ceny gazu ziemnego w USA.

Prognoza sprzed tygodnia (9 marca 2023) wskazywała na temperatury poniżej średniej w okresie najbliższych 8-14 dni. Jednak nowe prognozy (16 marca 2023) wskazują na znaczną poprawę sytuacji na Środkowym Zachodzie USA. Źródło: Bloomberg

Nawet prognozy z początku tego tygodnia (14 marca 2023) wskazywały na temperatury "poniżej średniej" na Środkowym Zachodzie. Źródło: Bloomberg

Spoglądając na wykres NATGAS na interwale H1 widzimy, że towar próbuje wybić poniżej kluczowej krótkoterminowej strefy wsparcia znajdującej się powyżej 2,35 USD. Strefa ta była kluczowa dla wierlu reakcji cenowych w przeciągu ostatniego 1,5 miesiąca co pokazuje, że właśnie tu można szukać poziomu, gdzie mogą uaktywnić się byki. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót