PILNE: Ogromny spadek sprzedaży detalicznej w Polsce!

10:14 22 maja 2020

Sprzedaż detaliczna w Polsce zaliczyła ogromny spadek w ujęciu rocznym. Spadek wyniósł 22,6% r/r za kwiecień, przy oczekiwaniu spadku na poziomie 16,9% r/r. Poprzednio Spadek wyniósł 7,1% r/r. Szczegóły wskazują, że we wszystkich segmentach widoczny był spadek sprzedaży w ujęciu rocznym, natomiast w ujęciu miesięcznym w porównaniu do marca sprzedaż minimalnie wzrosła w segmencie dóbr gospodarstw domowego. Największy spadek w ujęciu rocznym zaliczyły tekstylia i jest to spadek sięgający 65%! Następnie spory spadek zaliczył segment motoryzacyjny. Spadek sprzedaży paliw wypada na poziomie ponad 40%, ale w dużej mierze wynika on również ze spadku cen. Najmniejszy spadek zaliczają żywność i napoje. Złoty, co ciekawe, ogranicza swoje spadki po publikacji. 

Ogromny spadek sprzedaży detalicznej. Ostatni raz silny spadek dwucyfrowy miał miejsce w 2005 roku. W historii ostatnich 30 lat sprzedaż jedynie kilkukrotnie spadała w ujęciu rok do roku, ale były to bardzo małe spadki. Źródło: Bloomberg

Polski złoty osłabiał się podczas dzisiejszej sesji, chociaż ostatnie dni były całkiem pozytywne. Aktualnie po publikacjach złoty odrabia powoli poranne straty. Jak widać jednak po niemieckim DAXie, nastroje na rynku nie są zbyt dobre dla ryzykowniejszych aktywów. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót