Pilne: Rynek akcji w górę, Chiny otwarte na negocjacje handlowe

10:15 9 października 2019

Według wstępnych ustaleń, pomimo skrócenia wizyty chińskich urzędników w Waszyngtonie, podczas zaplanowanej na czwartek 13 rundy negocjacyjnej, Chiny nadal są otwarte na częściową umowę handlową, pomimo czarnej listy technologicznej.  Warunkiem koniecznym, potrzebnym do zawarcia porozumienia, to zagwarantowanie, że żadne taryfy ani wyższe cła nie zostaną nałożone w tym i następnym miesiącu. W zamian Chiny zaproponowałyby wprowadzenie ulg takich jak zakup towarów rolnych z USA. Po publikacji powyższych informacji, chęć inwestorów do ryzyka powróciła. Rynek akcji w Europie odnotowuje duże wzrosty, których liderem jest niemiecki DAX zyskując 1.36% od początku sesji. 

Strona popytowa testowała strefę oporu w okolicach 12120 pkt. Jednakże, byki okazały się zbyt słabe i aktualnie widzimy lekkie wycofanie ruchu. Jeśli entuzjazm na rynku się utrzyma istnieje spora szansa przełamania powyższej strefy, co otworzyłoby drogę umożliwiającą nadrobienie strat z początku października. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót