PILNE: USDCAD najwyżej od 4 tygodni dzięki przecenie ropy naftowej

17:24 6 grudnia 2022

Para USDCAD skoczyła we wtorek do najwyższego poziomu od początku listopada, ponieważ niższe ceny ropy naftowej i odbijający się dolar amerykański nadal wywierają presję na kanadyjską walutę, która jest silnie skorelowana z cenami ropy. Jutro inwestorzy skupią się na decyzji Banku Kanady w sprawie stóp procentowych. Rynek pieniężny oczekuje, że BoC podniesie główną stopę procentową o 25 punktów bazowych, ale druga z rzędu podwyżka o 50 punktów bazowych nie jest wykluczona, ponieważ decydenci muszą zmierzyć się z rosnącą inflacją i spowalniającą gospodarką.

Para USDCAD skoczyła do 4-tygodniowego maksimum na poziomie 1,3665, które wynika z górnego ograniczenia struktury 1:1 oraz mierzenia 61,8% Fibonacciego fali spadkowej zapoczątkowanej w październiku 2022 roku. Jeżeli obecny sentyment się utrzyma, i dojdzie do wybicia w górę, ruch wzrostowy może przyspieszyć w kierunku poziomu 1,3800. USDCAD, interwał H4. Źródło: xStation5

OIL.WTI kontynuuje ruch w dół i podczas dzisiejszej sesji. Sprzedający zdołali zepchnąć cenę poniżej ważnego wsparcia przy 76,20$, które wyznaczone jest przez poprzednie reakcje cenowe oraz zniesienie 78,6% Fibonacciego fali wzrostowej zapoczątkowanej w grudniu 2021 roku. Jeśli niedźwiedziom uda się utrzymać obecne momentum, ruch spadkowy może pogłębić się w kierunku listopadowych minimów z 2022 roku w okolicach 73,60 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót