PILNE: Wyraźny spadek zapasów ropy

16:42 16 września 2020

Zapasy ropy w USA spadają aż o 4,4 mln brk przy oczekiwaniu wzrostu na poziomie 1,3 mln brk oraz przy poprzednim wzroście na poziomie 2 mln brk. To spore zaskoczenie dla rynku. Jak wypadają pozostałe wartości raportu DOE?

Zapasy w Cushing minimalnie spadają przy oczekiwaniu wyraźnego wzrostu. Silne rosną zapasy destylatów, gdyż na poziomie 3,46 mln brk przy oczekiwaniu wzrostu na poziomie 0,6 mln brk oraz przy poprzednim spadku na poziomie 1,675 mln brk. Zapasy benzyny spadają o 0,381 mln brk przy oczekiwaniu spadku na poziomie 0,16 mln oraz przy poprzednim spadku na poziomie 2,954 mln brk.

Niemniej raport można uznać za gorszy dla cen ropy. Dlaczego? Raport API pokazał wczoraj spadek o ponad 6 mln brk. Dodatkowo obserwujemy silny wzrost zapasów destylatów. Pozytywnym aspektem jest wzrost wykorzystania mocy rafinerii. W ujęciu tydzień do tygodnia mamy wzrsot o 4%. Jest to jednak nadrabianie poprzednich strat (-4,9% t/t). Dodatkowo produkcja wciąż cierpi ze względu na huragany. 

Spadek zapasów ropy. Niemniej w najbliższym czasie powinniśmy oczekiwać sezonowego wzrostu zapasów. Źródło: Bloomberg

Ropa pozostaje wysoko, ale pojawiły się oznaki podażowe. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót