PKN Orlen publikuje wyniki za II kwartał

10:20 5 sierpnia 2022

PKN Orlen (PKN.PL) przedstawił wyniki za drugi kwartał 2022 roku. Mimo lepszej od prognoz  skorygowanej EBITDA LIFO, walory spółki notują obecnie blisko 2% spadki. Orlen dostrzega trudności związane z możliwą globalną recesję. 

Źródło: PAP, Bloomberg

Komentarze:

  • Wynik Orlenu był pod wpływem niestabilnego otoczenia makro.

  • Blisko połowa przychodów wygenerowana została za granicą.

  • Orlen utrzymał 50% udziału na rynku paliw w Polsce, 53% na rynku czeskim oraz 82% na rynku litewskim.

  • Ryzyko wejścia w globalną recesję prowadzi do ograniczenia popytu na paliwa, co przełoży się na wymagający okres dla całej branży.

  • Marża rafineryjna PKN Orlen w lipcu była niemal o połowę niższa w ujęciu m/m 

  • Spadek marż paliwowych przełożył się na spadek wyniku z polskich stacji o 127 mln zł r/r

  • Drugie półrocze ma przynieść rekordowe nakłady na inwestycje (15,2 mld zł w skali roku).

  • Wynik z działalności operacyjnej obciążony został odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych (oszacowano na -2,8 mld zł).

Rezultaty poszczególnych segmentów:

Rafinerie

EBITDA LIFO na poziomie 1,8 mld zł. 

Przerób w Płocku +30% r/r do poziomu 4,3 mln ton. Wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 107% wobec 81% rok temu. Konsumpcja oleju napędowego wzrosła o 8% r/r, a benzyny 14,5%. 

Petrochemia

Rekordowy zysk EBITDA LIFO - 1,6 mld zł (+60% r/r). Wzrost wolumenu sprzedaży o 31%, szczególnie dzięki wysokiej produkcji tworzyw sztucznych. 

Energetyka

EBITDA na poziomie 1,2 mld zł. Produkcja energii elektrycznej Grupy wyniosła 2,7 TWh oraz 10 TWh ciepła (60% z OZE oraz jednostek gazowych). 

Detaliczny

Spadek EBITDA o 16% do 695 mln zł. Spadek marży paliwowych.

Wydobycia ropy i gazu 

5-krotny wzrost EBITDA (r/r). 

Źródło: xStation 5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót