Podsumowanie dnia – Czy koronawirus faktycznie nie jest straszny rynkom?

20:02 29 czerwca 2020

Druga fala pandemii w zasadzie jest faktem. Dziennie notuje się już wyraźnie powyżej 150 tys. przypadków, a raz niewiele brakowało, aby przebić poziom 200 tys. przypadków. Nastroje były dzisiaj jednak niezłe, co może być powiązane z faktem, iż w trakcie weekendu w Stanach Zjednoczonych odnotowano mniejszą liczbę przypadków. Niestety nie jest to prawdopodobnie zmiana trendu, a jedynie efekt weekendowy, kiedy robi się po prostu mniej testów. Dzisiejsze dane odpowiedzą nam na to pytanie. Pomimo tego, iż szef WHO wskazał, że pandemia przyspiesza i nie można mówić o jakimkolwiek wygaszeniu, to jednak rynki wyraźnie zyskiwały. Na Wall Street najlepiej zachowywał się DJIA poprzez wyraźne odbicie Boeinga. Indeks ten zyskiwał blisko 2%.

Spore wzrosty widoczne były dzisiaj również w Europie, gdzie większość indeksów zyskała ponad 1%, natomiast w Polsce wzrost na WIG20 wyniósł prawie 0,6%. Głównie zyskiwał dzisiaj Lotos oraz spółki powiązane z surowcami, choć z drugiej strony najgorzej zachowywały się spółki energetyczne.

Pod względem danych warto zwrócić uwagę na niemiecką inflację, która zaskoczyła odczytem na poziomie 0,9% r/r przy oczekiwaniu braku zmian na poziomie 0,6% r/r. Euro zyskiwało dzisiaj dzięki tym odczytom, ale ostatecznie to dolar okazał się być górą. Warto jednak zwrócić uwagę na silne wzrosty na parze EURGBP, które powiązane są z niepewnością dotyczącą negocjacji po-Brexitowych z Wielką Brytanią.

Pod względem surowców widać było dzisiaj wzrosty cen ropy oraz na rynku złota. Jednak zyskiwała dzisiaj przede wszystkim kawa, co jest zbiegiem kilku czynników, ale przede wszystkim tego, że mijający kwartał jest najgorszym od Q1 2015 roku. Wobec tego istnieje możliwość realizacji zysków przez inwestorów sprzedających kawę w ostatnich tygodniach.

W trakcie sesji azjatyckiej poznamy dane PMI z Chin oraz dane  z japońskiego rynku pracy.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót