Podsumowanie dnia – Czy to już czas na korektę?

19:35 30 lipca 2020

Dzisiaj nadeszło to, czego wszyscy się spodziewali. Potwierdzenie tego jak mocno koronawirus wpłynął na najważniejsze gospodarki na świecie. Niemiecka gospodarka skurczyła się ponad 11% w porównaniu do okresu rok temu, natomiast Stany Zjednoczone zaliczyły gigantyczne cofnięcie o 32,9% w tempie annualizowanym. Między innymi te czynniki przysporzyły dzisiaj bólu głowy inwestorom. W pewnym momencie straty w Europie sięgały ponad 4%. Jest to również efekt innych danych niż tylko PKB. Inflacja w Hiszpanii oraz w Niemczech zameldowała się po stronie negatywnej, pokazując brak presji na wzrostu cen po stronie popytowej.

Oprócz tego w Europie koronawirus przyspiesza. Hiszpania zanotowała ponad 2000 przypadków, a inne kraje również informują o znacznym wzroście przypadków. Wielka Brytania nakłada restrykcje na osoby powracające z wakacji z Hiszpanii.

Na Wall Street obserwowaliśmy silne spadki, choć w dużej mierze zostały one w końcówce dnia odrobione. Sporo namieszania narobił Donald Trump, który zasugerował możliwość przesunięcia daty wyborów. Był to jednak prawdopodobnie wybieg mający na celu przyćmienie dzisiejszych danych dotyczących zachowania PKB. Mimo to informacje dotyczące programu pomocowego w USA nie są zbyt dobre. Negocjacje utknęły w martwym punkcie i nie udało się przegłosować przedłużenia wypłaty awaryjnych świadczeń dla bezrobotnych.

Jutro sporo ważnych danych w postaci chińskiego PMI, danych o cenach handlowych z Australii czy produkcji przemysłowej z Japonii. Niezmiennie ważne pozostaną dane koronawirusa. Tymczasem dzisiaj po sesji na Wall Street poznamy odczyty ważnych raportów finansowych spółek takich jak Apple, Amazon, Google oraz Facebook.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót