Podsumowanie dnia - Fed nie ma konkurencji

19:51 22 września 2022
  • Dzisiejszy dzień obfitował w decyzję o stopach procentowych banków centralnych (BoJ, SARB, Norges Bank, BoE, SNB, CBRT)
  • Bank Japonii nie zdecydował się na zmianę w swojej polityce, wskazując, że pozostanie ona akomodacyjna przez bardzo długi czas
  • Jen osłabił się po decyzji, ale później poinformowano o podjęciu interwencji walutowej
  • SNB zdecydował się na podwyżkę o 75 pb, zgodnie z oczekiwaniami analityków, ale rynek wskazywał na 100 pb. Frank osłabił się po decyzji, ale prognozy inflacyjne sugerują dalsze podwyżki
  • BoE podniósł o 50 pb, zgodnie z konsensusem, choć rynek widział szanse na 75 pb. Członkowie BoE byli rozbieżni w swoich decyzjach. BoE przewiduje recesję techniczną już po III kwartale. Funt osłabiał się dzisiaj dosyć mocno
  • CBRT zaskakująco obniżył stopy procentowe o 100 pb do 12% osłabiając lirę
  • Dolar amerykański kontynuował swoją dominację na rynku, EURUSD utrzymuje się poniżej parytetu
  • Indeksy z Wall Street próbowały odrabiać wczorajsze mocne straty, ale obserwujemy dalszy silny wzrost rentowności, który spycha indeksy z Wall Street na wielomiesięczne minima
  • Gaz tracił dzisiaj mocno ze względu na trzycyfrowy przyrost zapasów gazu w USA
  • Dolara oraz spadki na Wall Street wspierają kolejne świetne dane z amerykańskiego rynku pracy. Wnioski o zasiłek nieznacznie wzrosły, ale ogólny trend pozostaje spadkowy

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót