Podsumowanie dnia: Gorsze nastroje pod koniec tygodnia

18:44 18 września 2020

Podczas dzisiejszej sesji nie poznaliśmy kluczowych danych makro, który mógłby w znaczący sposób wpłynąć na rynek. Dane o sprzedaży detalicznej z Wielkiej Brytanii i Kanady przeszły bez większego echa. Zmienność na rynku walutowym pozostaje dziś niewielka, jednak wraz ze zbliżaniem się do końca dnia, sytuacja wygląda coraz ciekawiej na rynku akcji, gdzie sprzedający są coraz bardziej aktywni.

Indeksy giełdowe w Europie zakończyły dzisiejszy dzień pod kreską. Patrząc z kolei na rynek w USA, również widać gorsze nastroje. W ostatnich godzinach obserwujemy wyraźne spadki, które przybierają na sile. Nasdaq zniżkuje ponad 2%, podczas gdy Dow Jones notowany jest 1,35% niżej, a S&P500 traci 1,8%. 

Patrząc z kolei na rynek surowców, złoto znajduje się na 0,5% plusie, z kolei srebro traci 0,6%. Sytuacja techniczna w średnim terminie nie uległa jednak zmianie, oba metale szlachetne znajdują się w szerokiej konsolidacji. Jeśli chodzi natomiast o ropę naftową, ta po dobrym rozpoczęciu dnia, znajduje się pod kreską. Notowania WTI odbiły się od oporu przy 41,6$ i aktualnie znajdują się 0,4% poniżej ceny wczorajszego zamknięcia, podczas gdy Brent traci 1,35%. 

Amerykański indeks S&P500 (US500) testuje kluczowe wsparcie wynikające z dolnego ograniczenia układu 1:1 oraz średniej kroczącej. Jeżeli poziom 3290 pkt zostanie pokonany, droga do większej przeceny zostanie otwarta, interwał D1. Źródło xStation

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót