Podsumowanie dnia - Koronawirus nie spowalnia

19:35 19 listopada 2020
  • AstraZeneca prezentuje pozytywne wyniki szczepionki z 2 fazy badań
  • Liczba zgonów w USA z powodu koronawirusa przekracza 250 tys. 
  • Amerykańskie indeksy zachowują się mieszanie, przy spadkach na innych rynkach

Europejskie rynki zaliczyły dzisiaj w zdecydowanej większości spadkami, co było powiązane z mizernymi nastrojami w stosunku do koronawirusa. Nakładane są wciąż nowe restrykcje wobec sporej ilości nowych przypadków. W Niemczech zanotowano niemal 23 tys. przypadków, co jest najwyższym wynikiem od marca. Z kolei Rosja jako 5 kraj przekroczyła ilość 2 milionów przypadków ogólem. Nawet nowe informacje o szczepionach nie powodują już euforii. AstraZeneca wskazuje na pozytywne wyniki w trakcie 2 fazy badań. Spółka wskazuje, że przed Świętami Bożego Narodzenia można spodziewać się finalnych wyników badań. Z kolei w przypadku Wielkiej Brytanii w sprawie Brexitu może dojść do zawiązania planu awaryjnego w przypadku braku dojścia do porozumienia przed jutrzejszym dniem. 

W USA pod względem giełdowym sytuacja wcale nie jest lepsza niż w Europie, choć początek sesji wyglądał nieźle. Obecnie jedynie Nasdaq lekko zyskuje i nastroje mogły być wzburzone informacjami płynącymi z rynku pracy. Pierwszy raz od dawna liczba wstępnych wniosków o zasiłek wzrosła w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Z kolei pod względem koronawirusa warto wspomnieć o rekordowej ilości zgonów, która przekroczyła w USA 250 tys. przypadków, natomiast obecna liczba hospitalizowanych wynosi niemal 80 tys. Wiele stanów rozważa lub już wprowadza bardzo restrykcyjne obostrzenia. 

Ropa naftowa traci dzisiaj mocno wobec obaw związanych z popytem. Z drugiej strony wyraźnie traci gaz wobec wciąż dobrej pogody w USA. Metale szlachetne również traciły dzisiejszego dnia. 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót