Podsumowanie dnia: US500 na drodze do potwierdzenia bessy

19:56 20 maja 2022
  • Europejskie indeksy zakończyły ostatni w tym tygodniu dzień handlu powyżej kreski. Na rynku kasowym DAX zyskał dziś 0,72%, a WIG20 i FTSE100 odpowiednio 0,35% i 1,19%;

  • W Polsce inwestorzy poznali szereg danych płynących z gospodarki. Wydźwięk ich nie pokazuje zbyt optymistycznego obrazu i może wskazywać, że peak inflacyjny jeszcze przed nami. Płace rosną aż o 14,1% r/r przy oczekiwaniach 12,6% r/r oraz przy poprzednim poziomie 12,4%. Produkcja przemysłowa zaskakuje negatywnie. Wzrost na poziomie 13% r/r przy oczekiwaniu wzrostu o 16,1% r/r oraz przy poprzednim odczycie 17,3% r/r. Rośnie inflacja producencka. W tym wypadku mamy wzrost o 23,3% r/r. Oczekiwano 20,4% r/r oraz poprzednio było to 20,0% r/r.

  • Na Wall Street przeważają negatywne nastroje. Wszystkie indeksy oprócz Russell 2000 spadły poniżej swoich ostatnich dołków i notują obecnie poziomy niewidziane od listopada 2020 roku. Indeks S&P500 

  • Wyprzedaż kontynuuje sektor detaliczny, który zyski przez szalejącą inflację

  • Dodatkową presję na wyceny akcji nałożyła Małpia Ospa, która zaczyna rozprzestrzeniać się w Europie. Obawy przed ponownym wybuchem światowej pandemii wydają się być jednak zdecydowanie przedwczesne, choć informacje padły na ‘podatny grunt’ gdy przez światowe rynki przetacza się fala paniki. WHO podjęło decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego spotkania w tej sprawie.

  • JPY i GBP są najlepiej radzącymi sobie głównymi walutami, podczas gdy AUD i EUR pozostają najsłabsze.

  • Złoto skorzystało na pogorszeniu nastrojów i obecnie metal szlachetny jest notowany na poziomie 1845 USD, podczas gdy srebro spadło do poziomu 21,66 USD.

  • Wyprzedaż indeksów amerykańskich wywarła presję na wyceny kryptowalut. Bitcoin powrócił poniżej poziomu 29 000 USD, a Ethereum spadło poniżej bariery 1940 USD.

  • PBoC znacznie obniżył referencyjną stopę procentową kredytów hipotecznych, co jest drugą obniżką w tym roku. Druga co do wielkości gospodarka świata stara się ożywić rynek mieszkaniowy, aby wesprzeć spowalniającą gospodarkę, która ucierpiała w wyniku niedawnych blokad

Światowe indeksy rozpoczęły dzisiejszą sesję w optymistycznych nastrojach po informacji, że Chiny obniżyły referencyjną stopę procentową kredytów hipotecznych, aby wesprzeć gospodarkę dotkniętą ostatnimi blokadami. Nastroje zaczęły się jednak pogarszać przed końcem sesji europejskiej, częściowo z powodu doniesień o nowych przypadkach ospy małpiej w Europie. Wall Street zamieniła rajd w wyprzedaż, odwracając wcześniejsze zyski. Dow Jones i S&P500 spadły do najniższego poziomu od marca 2021 r., natomiast Nasdaq notowany jest na poziomie niewidzianym od listopada 2020 r., ponieważ inwestorzy nadal najbardziej obawiają się scenariusza recesji lub stagflacji oraz braku działań ze strony Fed w celu powstrzymania dalszych spadków.

W tym tygodniu kurs DE30 przebił się powyżej górnego ograniczenia struktury 1:1, jednak kupującym dwukrotnie nie udało się przebić powyżej górnego ograniczenia formacji klina wokół oporu na poziomie 14200 pkt.  Dopóki cena znajduje się poniżej tego poziomu, niedźwiedzie zachowują kontrolę. DE30 wznowił ruch spadkowy wieczorem, wśród wyprzedaży na szerokim rynku i obecnie testuje lokalne wsparcie na poziomie 13875 pkt, które zbiega się z 50,0% zniesieniem Fibonacciego fali wzrostowej zapoczątkowanej w listopadzie 2020 roku. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót