Podsumowanie dnia: Wall Street z rekordami przed sezonem wyników

19:35 12 lipca 2019

Dzisiaj obserwowaliśmy kontynuację wzrostów na Wall Street, pomimo dosyć mieszanego obrazu dla rynku akcji. Rynek wciąż pokłada nadzieję w Rezerwie Federalnej, która prawdopodobnie zdecyduje się na cięcie stóp procentowych w tym miesiącu. Z drugiej strony będzie to prawdopodobnie obniżka o 25 punktów bazowych, celem zapewnienia poduszki powietrznej dla gospodarki. Doniesienia wewnętrzne i zewnętrzne nie sprzyjały jednak inwestorom, więc warto obserwować rynek, czy nie dojdzie w najbliższym czasie do realizacji zysków.

Donald Trump kolejny raz narzeka na Chiny, że te nie wywiązują się z umowy o większych skupach surowców rolnych. Dane opublikowane na temat handlu w tym tygodniu pokazały dalszy wzrost nadwyżki handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Z drugiej strony sama ogólna nadwyżka w Chinach zwiększyła się, ale głównie poprzez drastyczny spadek importu.

Kolejne dane inflacyjne z USA pokazują, że gospodarka zachowuje się całkiem nieźle. Dobrze wypadła bazowa inflacja producencka. W zestawieniu z danymi o cenach konsumpcyjnych wydaje się, że Fed nie będzie miał pretekstu do większego cięcia stóp procentowych w tym miesiącu.

Sporo straciła dzisiaj turecka lira w obawach na temat wprowadzenia sankcji gospodarczych dla Turcji. Turcja poinformowała o dostawie pierwszych części systemu rakietowego z Rosji dzisiejszego dnia. Stany Zjednoczone wielokrotnie ostrzegały, że zakup systemu rakietowego z Rosji doprowadzi do nałożenia sankcji. Stany Zjednoczone są ważne dla Turcji zarówno pod względem importowym, jak i eksportowym.

Sporo rosną dzisiaj surowce rolne, po publikacji wczorajszego raportu WASDE. Raport był bardzo zaskakujący, pokazując znaczny wzrost zapasów kukurydzy. Z drugiej strony raport okazał się być bardzo pozytywny dla rynku soi.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót