Podsumowanie dnia – Zaskakujące cięcie od RPP

19:55 28 maja 2020

Sporo można dzisiaj napisać na temat zmienności na rynkach finansowych, ale decyzja Rady Polityki Pieniężnej na temat cięcia stóp procentowych została dostrzeżona na całym świecie finansowym. Stopy procentowe zostały obcięte 3 raz w tym roku. Główna stopa została obniżona o 0,4 punktu procentowego do poziomu 0,1%. Ścięta została również stopa lombardowa, redyskontowa oraz dyskontowa. To niezbyt dobra informacja dla banków, ale dobra dla kredytobiorców. Stopy procentowe są jednak już na tak niskim poziomie, że wpływ na gospodarkę może być mieszany. Widać było dzisiaj sporą wyprzedaż banków po decyzji, chociaż wcześniej sektor bankowy w Polsce należał do jednego z silniejszych na świecie. WIG20 zakończył dzisiaj sesję pozytywnie, głównie poprzez wzrosty spółki CD Projekt, która pochwaliła się swoimi wynikami finansowymi po sesji.

Notowania indeksów na całym świecie rosły dzisiejszego dnia, pomimo napięć pomiędzy Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi. Warto wspomnieć o danych z USA, które pokazały dzisiaj nieco większy spadek PKB niż pierwszy odczyt za Q1. Z drugiej strony zamówienia na środki trwałe w kwietniu spadły mniej od oczekiwań i co najważniejsze, liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych kontynuowanych spadła pierwszy raz od początku pandemii.

Raport DOE dotyczący zapasów ropy pokazał dzisiaj zaskakująco wzrost zapasów o 7,9 mln brk na dzień. Ropa kontynuowała wyprzedaż dzisiejszego dnia, choć spadki są ograniczane przez ogólnie dobre nastroje.

Jutrzejszy dzień będzie spokojny pod względem publikacji danych. Poznamy inflację CPI ze strefy euro oraz PKB z Kanady, czy również indeks nastrojów konsumentów UoM z USA. Warto jednak zauważyć, że ważnym wydarzeniem dla rynku może być przemówienie szefa Fed, Jerome Powella.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót