Podsumowanie dnia: Zyski Nvidii napędzają wzrosty indeksów S&P 500 i Nasdaq

19:59 25 maja 2023
 • Indeksy na Wall Street notowane były dziś mieszanie - Dow Jones i Russell 2000 spadały, podczas gdy Nasdaq i S&P 500 zyskiwały, co było napędzane solidnymi wynikami akcji technologicznych
 • Nasdaq notuje prawie 1,8% wzrost w momencie publikacji, podczas gdy S&P 500 zyskuje 0,9%.
 • Nastroje dotyczące sektora technologicznego poprawiły się po wczorajszych wynikach Nvidii
 • Akcje Nvidii wzrosły dziś o ponad 25% i osiągnęły nowe rekordy wszech czasów po tym, jak spółka opublikowała wczoraj solidne wyniki po zamknięciu sesji i przedstawiła optymistyczną prognozę.
 • Przewodniczący Izby Reprezentantów USA McCarthy powiedział, że negocjatorzy poczynili wczoraj pewne postępy w sprawie limitu zadłużenia, ale nie jest pewien, czy porozumienie zostanie dziś osiągnięte.
 • Republikański negocjator McHenry powiedział, że nie sądzi, aby porozumienie zostało osiągnięte dzisiaj, ale lista nierozstrzygniętych kwestii jest coraz krótsza
 • Europejskie indeksy giełdowe notowały dziś głównie spadki. Niemiecki DAX spadł o 0,31%, brytyjski FTSE o 0,74%, a francuski CAC40 o 0,33%. Holenderski AEX osiągnął lepsze wyniki, zyskując 0,14%
 • Collins z Fed powiedział, że przerwa w podwyżkach stóp da Fed czas na zmierzenie wpływu już dokonanego zacieśnienia.
 • EBC Knot powiedział, że nie ma oznak spadku inflacji bazowej. Knot powiedział również, że EBC musi podnieść stopy w czerwcu i lipcu, zachowując otwartość we wrześniu.
 • BoE Haskel powiedział, że nie można wykluczyć kolejnych podwyżek stóp w Wielkiej Brytanii. Rynki pieniężne obecnie w pełni wyceniają ruch o 100 punktów bazowych do końca 2023 r.
 • Wzrost PKB Niemiec w I kwartale 2023 r. został zrewidowany w dół z 0,0% kw/kw do -0,3% kw/kw. W ujęciu rocznym wzrost wyniósł -0,2% r/r, w porównaniu do +0,2% r/r we wstępnej publikacji.
 • Bank Centralny Republiki Turcji pozostawił 1-tygodniową stopę repo na niezmienionym poziomie 8,50% - zgodnie z oczekiwaniami rynku.
 • Wzrost PKB w USA za I kwartał 2023 r. został zrewidowany w górę z 1,1 do 1,3% (w ujęciu rocznym kwartał do kwartału). Core PCE również został zrewidowany w górę - z 4,9 do 5,0% kw.
 • Liczba nowych bezrobotnych w USA wyniosła 229 tys. ( oczekiwano 245 tys.), a zeszłotygodniowy odczyt został zrewidowany w dół z 242 tys. do 225 tys.
 • Sprzedaż domów w USA w kwietniu nie zmieniła się w ujęciu miesiąc do miesiąca, podczas gdy rynek oczekiwał wzrostu o 1,0% m/m.
 • Raport EIA pokazał mniejszy niż oczekiwano przyrost zapasów gazu ziemnego w USA. Zapasy wzrosły o 96 mld stóp sześciennych, podczas gdy rynek oczekiwał wzrostu o 100 mld stóp sześciennych.
 • Południowoafrykański rand (ZAR) spadł do rekordowo niskiego poziomu w stosunku do dolara amerykańskiego po tym, jak SARB dokonał podwyżki stóp procentowych o 50 pb, ale ostrzegł, że gospodarka i waluty RPA prawdopodobnie pozostaną pod presją w związku z globalnymi problemami.
 • USD jest najlepiej radzącą sobie walutą G10 dzięki rosnącym rentownościom w obliczu niepewności co do pułapu zadłużenia.
 • Mocniejszy dolar wywiera presję na surowce, a ropa naftowa, gaz ziemny i metale szlachetne notują dziś niższe poziomy.

Kontrakty terminowe na S&P 500 (US500) odbiły się wczoraj wieczorem od strefy wsparcia wyznaczonej przez zniesienie 23,6% Fibo, ponieważ solidne zyski Nvidii poprawiły nastroje wobec akcji. Indeks wspiął się powyżej 200-okresowej średniej kroczącej na interwale H4 i obecnie próbuje przebić strefę oporu 4 170 pkt. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót