Południowa Korea pokazuje kolejny ogromny spadek eksportu

07:57 21 października 2019

Podsumowanie:

  • Eksport Korei Południowej spadł w pierwszych 20 dniach października
  • Ceny producenckie oraz konsumenckie zaliczyły spadek, co sygnalizuje ograniczony popyt krajowy
  • Bank centralny zdecydował się ostatnio na cięcie do rekordowo niskiego poziomu

Eksport Korei Południowej spadł o 19,5% r/r w pierwszych 20 dniach października, co jest drugim największym spadkiem od 2016 roku. Biorąc pod uwagę, że dane te mogą być pewnymi wytycznymi co do zachowania światowej gospodarki w najbliższej przyszłości, widać, że raczej nie szykuje się nam poprawa w całym światowym handlu. Szczegółowe dane pokazują, że dostawy do Chin, największego partnera handlowego Korei Południowej spadły o 20%, natomiast te do Japonii spadły o 21% w ujęciu rocznym. Co więcej, gospodarka Korei Południowej pokazuje również słabość pod względem popytu konsumenckiego, gdyż import spadł o 20,1% r/r w pierwszych 20 dniach tego miesiąca. Oprócz tego warto wspomnieć o tym, że zarówno ceny konsumenckie oraz producenckie spadły wyraźnie, z tym, że inflacja CPI wybiła się z ostatniego trendu bocznego. Jak widać, Korea Południowa cierpi nie tylko ze względu na słabość wewnętrzną, ale traci również ze względu na konflikt handlowy między Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami. Wobec pogarszającej się sytuacji gospodarczej, bank centralny Korei Południowej zdecydował się ostatnio na cięcie stóp procentowych do 1,25%, wskazując na dalsze możliwe cięcia w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Wobec tego jest to ewidentny sygnał, że nie szykuje nam się na razie żaden zwrot w globalnej gospodarce.

 

Wyraźny spadek eksportu w pierwszych 20 dniach października ponownie pokazał wynik dwucyfrowy pod względem dynamiki. Źródło: Bloomberg

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót