Poranna odprawa (06.01.2023)

08:47 6 stycznia 2023
  • Wall Street zakończyła czwartek niżej – Dow Jones stracił 1,02%, S&P500 1,16%, a Nasdaq aż 1,47%
  • Pozostaje to w sporej sprzeczności z tendencjami w Europie i Chinach, gdzie indeksy od początku roku są bardzo mocne – wczoraj kontrakt na WIG20 przekroczył poziom 1900 pkt. po raz pierwszy od kwietnia, choć ostatecznie cofnął się przed zamknięciem
  • DE30 odnotował wczoraj minimalny spadek, dziś jednak ponownie rośnie, ignorując spadki na Wall Street
  • Europe sprzyjają dane o inflacji – wczoraj niższe dane poznaliśmy we Włoszech (11,6%), a także w Polsce (16,6%), gdzie zaskoczenie było spore
  • Z kolei wiadomości napływające z USA nie są budujące – aktywność zwalania, ale rynek pracy pozostaje mocny – raport ADP wskazał na wzrost zatrudnienia o 235 tys. (oczekiwano 150 tys.), zaś tygodniowy raport o nowych bezrobotnych pokazał tylko 204 tys. wniosków
  • Bullard z Fed wskazał, że stopy nie są jeszcze odpowiednio wysokie a dyskusja odnośnie zmiany celu inflacyjnego byłaby ogromnym błędem
  • Tesla ponownie obniżyła ceny dla odbiorców w Chinach, co może wzmagać obawy o popyt na jej produkty
  • AUD jest najsilniejszy zaś JPY najsłabszy z głównych walut w piątkowy poranek
  • Dziś jest Święto Trzech Króli i nie ma sesji na GPW, globalne rynki jednak pracują normalnie, notowany jest także PLN (głównie z Londynu)
  • Co więcej, przed nami dziś bardzo ważny raport NFP o 14:30

DE30 ignoruje słabość Wall Street i rośnie z powrotem w kierunku strefy oporu, która była odrzucona pod koniec ubiegłego roku                  

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót