Poranna odprawa

08:22 8 listopada 2019
  • Indeksy w USA zakończyły wczorajszą sesję na plusach: Dow Jones wzrósł 0,7%, zaś SP500 i NASDAQ dodały po 0,3%; pozytywnych nastrojów brak jednak było na rynkach azjatyckich, gdzie widać umiarkowane spadki z wyjątkiem NIKKEI, który rośnie o skromne 0,3%

  • Sezon wyników na Wall Street: Walt Disney skorygowany EPS 1.07 USD (kons. 0.95 USD), przychody 19,41 mld USD (kons. 19,29 mld USD)

  • Chiński import w październiku spadł 6,4% r/r (kons. -7,8% r/r), eksport zniżkował 0,9% r/r (kons. -3,9% r/r), zaś nadwyżka handlowa wzrosła do 42,8 mld USD z 39,2 mld USD

  • Nominalne zarobki z pracy Japończyków za wrzesień wzrosły 0,8% r/r, wyraźnie mocniej od konsensusu zakładającego wzrost jedynie o 0,1% r/r; w ujęciu realnym odnotowano wzrost o 0,6% r/r, gdzie oczekiwano spadku o 0,4% r/r; z kolei wydatki gospodarstw domowych wzrosły aż o 9,5% r/r (kons. 7% r/r) w dużej mierze z uwagi na październikową podwyżkę podatku od sprzedaży

  • Michael Bloomberg ma przygotowywać się do wystartowania w wyścigu o fotel prezydenta USA - NY Times

  • Rentowność amerykańskiej 10-latki wzrosła wczoraj o 10pb z uwagi na optymizm wokół porozumienia handlowego; wzrosty widoczne były generalnie na całej krzywej, niemniej krótki koniec wzrósł jedynie kosmetycznie z uwagi na skup bonów skarbowych przez Fed

US30 miał wczoraj drugą najlepszą sesję w tym miesiącu. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót