Poranna odprawa

06:19 16 lipca 2019

Najważniejsze wydarzenia na rynkach finansowych z ostatnich godzin:

  • Nowozelandzka inflacja przyspieszyła do 1,7% r/r w drugim kwartale wobec 1,5% r/r w pierwszych trzech miesiącach roku, dane okazały się zgodne z konsensusem rynkowym - NZD zyskuje lekko w stosunku do USD o poranku

  • Według doniesień Bloomberga UE rozważa pewne ustępstwa jakie może zaoferować Wielkiej Brytanii w celu uniknięciu opuszczenia wspólnoty bez porozumienia - notowania funta pozostają stabilne w porannym handlu

  • Według Mnuchina, on jak i Lighthizer mogą udać się na negocjacje handlowe do Pekinu jeśli rozmowy telefoniczne zaplanowane na ten tydzień okażą się produktywne 

  • Minutes RBA z lipcowego posiedzenia wskazały, iż zdaniem członków dynamika wzrostu płac pozostaje niska, zaś wolne moce produkcyjne prawdopodobnie pozostaną na rynku pracy jeszcze przez jakiś czas, RBA zredukował w lipcu stopy do rekordowego poziomu 1%

  • Nowy szef CBRT Uysal powiedział, że istnieje przestrzeń do manewru w polityce pieniężnej, niemniej obiecał utrzymanie rozsądnych realnych stóp zwrotu dla inwestorów

Japoński indeks NIKKEI traci o poranku 0,7% przy względnie spokojnej sesji na innych azjatyckich parkietach. Jest to efekt wczorajszego dnia wolnego w Japonii. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót