Poranna odprawa

06:22 13 sierpnia 2019

Najważniejsze wydarzenia na rynkach finansowych z ostatnich godzin:

  • Amerykańskie indeksy giełdowe zakończyły poniedziałkową sesją pod kreską, spadki przewyższały 1%, a największe były w przypadku Dow Jones (-1,5%); indeksy w Azji również zniżkują o poranku, najmocniej traci Hang Seng (-1,4%)

  • Słabszy sentyment do ryzyka po raz kolejny wspiera ceny kruszców, o poranku srebro zyskuje 1,3%, zaś złoto 0,3%

  • Japońska inflacja PPI wyniosła w lipcu -0,6% r/r wobec konsensusu na poziomie -0,5% r/r

  • Indeks warunków w biznesie Australii spadł w lipcu do 2 z 4, zaś indeks zaufania w biznesie wzrósł do 4 z 2 - AUD zyskuje do USD o poranku niespełna 0,2%

  • Zdaniem członka RBA Kent’a, słabszy dolar australijski w dalszym ciągu stymuluje gospodarkę, zaś bank centralny nie celuje w żaden konkretny poziom stopy bezrobocia

  • PKB Singapuru w drugim kwartale spadło 3,3% k/k (annualizowane tempo wzrostu), konsensus wskazywał na spadek rzędu 2,9% k/k A

  • PBoC ustalił kurs referencyjny dla USDCNY na poziomie 7,0326 wobec 7,0211 wczoraj, jest to najwyższy kurs od marca 2008 roku

  • Waluty rynków wschodzących odrabiają straty po wczorajszej wyprzedaży spowodowanej tąpnięciem argentyńskiego peso - ZAR +0,3%, TRY +0,1%

Indeks Hang Seng znajduje się już blisko najniższych poziomów w tym roku. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót