Poranna odprawa

06:29 11 września 2019
  • Indeksy w USA zakończyły wczorajszą sesję umiarkowanymi wzrostami, z wyjątkiem NASDAQ, który stracił skromne 0,04%; w Azji dominuje z kolei kolor zielony, a największy wzrost widoczny jest na Hang Seng (1,3%), NIKKEI w górę 0,8% a KOSPI 0,7%

  • Sentyment rynkowy o poranku mogła poprawić informacja z Chin, iż kraj ten ogłosi pewne kroki w celu złagodzenia efektów wojny handlowej, informacja przekazana była przez redaktora naczelnego Global Times

  • Szef BoE Mark Carney powiedział, iż ujemne ryzyka dla perspektywy gospodarczej wzrosły w ostatnim czasie

  • Korea Południowa poinformowała, że złoży oficjalną skargę do WTO przeciwko Japonii, po tym jak kraj ten nałożył w lipcu ograniczenia eksportowe na trzy półprodukty używane przez południowokoreańskie firmy do produkcji smartfonów i wyświetlaczy 

  • Stopa bezrobocia w Korei Południowej spadła w lipcu do 3,1% z 4%, przy konsensusie na poziomie 4% - jest to najniższy poziom bezrobocia od 2013 roku; poza tym warto dodać, że szczegóły raportu pokazały zmniejszenia tempa spadku zatrudnienia w przetwórstwie

  • Indeks zaufania konsumentów Westpac (Australia) spadł we wrześniu do 98,2 z 100

  • Na rynku FX widać lekką słabość jena, który traci do dolara 0,2%, z kolei frank wobec dolara pozostaje niezmieniony w ujęciu dziennym

  • Po wczorajszym rajdzie rentowność 10-latek USA wzrosła do 1,72% wobec 1,63% we wtorek

CHNComp kontynuuje wzrost o poranku. Najbliższy opór to wciąż rejon 11 100 punktów. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót