Puls GPW: Odbicie w Europie sprzyja polskiej giełdzie, WIG20 rośnie 2,4%

17:40 24 marca 2020

Podczas wtorkowej sesji na rynku akcji możemy obserwować wyraźnie lepsze nastroje. W Europie kontynuowane jest wczorajsze odbicie. Jednak biorąc pod uwagę to co dzieje się u naszych zachodnich sąsiadów, dzisiejszy ruch w górę na WIG20 wygląda skromnie. Podczas gdy niemiecki indeks giełdowy DAX zyskuje ponad 8%, indeks dwudziestu największych spółek w Polsce dodaje jedynie 2,4%. Solidne wzrosty widać nie tylko W Niemczech, mocno rośnie także francuski CAC40 (+5.6%) czy londyński FTSE100 (+6%). Wracając z kolei na polskie podwórko, we wtorek wśród blue chipów 16 spółek znajduje się na plusie, a 4 tracą. 

Spółki z indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg

Najlepiej radzi sobie dziś LPP i KGHM, z kolei mocno traci CCC. Spółka zdecydował dziś o wstrzymaniu spłaty zobowiązań finansowych w wysokości 20 milionów złotych, zarząd złożył wnioski o odroczenie spłat z tytułu zadłużenia finansowego wymagalnego w okresie od 23 marca do 22 czerwca 2020 roku.Spółka tłumaczyła swoją decyzję powołując się na stanowisko Związku Banków Polskich w sprawie działań pomocowych podejmowanych przez banki w związku z pandemią koronawirusa COVID 19. Dalszą przecenę obserwujemy też dziś na Alior Banku i MBanku. 

Warto jednak zauważyć, że dzisiejsze odbicie na europejskim rynku akcji może być chwilowe. Wczoraj ponownie odnotowaliśmy kolejne niechlubne rekordy zarówno w liczbie nowych przypadków koronawirusa, jak i ofiar śmiertelnych. Nie należy więc uważać, prawdopodobnie to jeszcze nie koniec spadków, a obecny ruch w górę należy traktować jako korektę po ostatniej silnej przecenie. 

Wiadomości ze spółek:

  • Po zakończeniu wczorajszej sesji wynikami finansowymi za rok 2019 pochwaliło się Asseco Poland SA (ACP.PL). Raport roczny skonsolidowany wskazał na wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy, które osiągnęły poziom 10,667 mld zł (poprzednio: 9,329 mld zł). W efekcie poprawie uległ zarówno zysk z działalności operacyjnej, jak również zysk netto. Ten ostatni ukształtował się na poziomie 703,4 mln zł wobec 593,7 mln zł w 2018 roku. Obserwowany jest istotny wzrost środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej, które wzrosły aż o ok. 50% do 1,501 mld zł. Oprócz wyników finansowych Zarząd spółki poinformował, że Rada Nadzorcza będzie rekomendowała wypłatę dywidendy w wysokości 3,01 zł na jedną akcję. 

  • Zarząd Vivid Games SA (VVD.PL) opublikował informację o wpływie sytuacji makroekonomicznej na realizację prognozy finansowej i wynikach finansowych za styczeń i luty 2020. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszych dwóch miesiącach tego roku są oczekiwane na poziomie 2,68 mln zł, z kolei zysk netto miałby wynieść 0,38 mln zł. Co jest kluczowe, emitent podkreśla istotne zmiany na rynku walutowym, które prowadzą do osłabienia się polskiego złotego. Z perspektywy Vivid Games ma to korzystny wpływ na wynik spółki (przychody w PLN rosną) z uwagi na działalność globalną. W obecnych okolicznościach inwestorzy szczególnie powinni o tym czynniku pamiętać, bowiem osłabienie się naszej waluty będzie negatywnie oddziaływało przede wszystkim na importerów towarów, jednak deprecjacja złotego będzie miała jednocześnie pozytywny wpływ na polskie przedsiębiorstwa sprzedające swoje produkty za granicę (eksporterzy). 

Najlepiej we wtorek radzi sobie spółka LPP (LPP.PL), gdzie wzrosty wynoszą nawet 10 procent! Ruch w górę można tłumaczyć odbiciem widocznym w Europie, ale także informacją o zakupie masek ochronnych. Jak poinformował prezes Marek Piechocki, LPP w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 kupuje w Chinach maski ochronne dla Polski za ponad 1 mln zł. "W styczniu my pomogliśmy ludziom w Chinach przesyłając im maski ochronne, teraz oni odwzajemniają nasz gest dobrej woli i pomagają nam sprowadzić do Polski maski, które dalej przekazujemy naszym rodzimym szpitalom. Pomimo trudności finansowych z jakimi przyszło nam się teraz zmierzyć, za kwotę ponad 1 mln zł kupiliśmy maski w ilości dwukrotnie wyższej niż to, co wysłaliśmy w styczniu do Chin. Kolejne partie dostaw trafiają już od ubiegłego tygodnia do szpitali zakaźnych w Polsce" .

Spoglądając z kolei na wykres LPP.PL na interwale tygodniowym, notowania odbiły od wsparcia wynikającego z dołków z 2016 roku (3900 zł). Jeżeli pozytywny sentyment będzie się utrzymywał, istnieje szansa nawet na ruch w kierunku strefy oporowej przy 7100 zł, gdzie znajduje się mierzenie 50% Fibonacciego oraz wcześniejsze reakcje cenowe. Sprzedający mogą się także pojawić przy współczynniku 38,2% Fibo. 

LPP.PL interwał W1. Źródło: xStation5

Jeśli chodzi natomiast o sytuacje na indeksie WIG20, ta nie uległa zmianie. Na interwale tygodniowym pojawiła się co prawda formacja zapowiadająca wzrosty, niemniej jak widać pomimo pozytywnego przebiegu dzisiejszej sesji w Europie, polska giełda pozostaje w tyle. Wsparciem pozostaje strefa przy 1250 pkt, z kolei jako kluczowy opór należy traktować dopiero okolice 1700 pkt.

W20 interwał W1. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót