Puls GPW - Prezes Dom Development widzi dalsze wzrosty cen mieszkań

14:28 11 lutego 2019

Podsumowanie:

  • Dom Development (DOM.PL) spodziewa się podobnej ilości przekazań, co w 2018 roku.

  • Budimex (BDX.PL) ocenia, że 2019 będzie dla spółki trudniejszy niż zeszły rok.

  • Torpol (TOR.PL) ze wzrostowym wybiciem.

Pierwsza sesja tego tygodnia przebiega w lepszej atmosferze na Książęcej niż końcówka poprzedniego tygodnia. Rośnie zarówno indeks blue chipów, jak i małe spółki, gdzie przewodzą spółki zarządzające aktywami. Z drugiej, strony traci indeks MWIG40, który od początku roku zyskał już 6%. Kontrakty na amerykańskie indeksy wskazują na pozytywne otwarcie na Wall Street, co wspiera również dobre nastroje w Europie.

Zestawienie komponentów indeksu WIG20. Najmocniej zyskuje CD Projekt (CDR.PL), który koryguje straty z poprzedniego tygodnia. Źródło: xStation5.

Wywiad z prezesem Dom Development

W wywiadzie dla PAP Biznes, bieżącą sytuację skomentował Jarosław Szanajca, prezes Dom Development (DOM.PL). Prezes powiedział, że potencjał przekazań na ten rok jest zbliżony do 2018 rok, gdzie wydano 3,6 tysięcy lokali. Spółka oczekuje wzrostu kontraktacji we Wrocławiu i Trójmieście, jednak według słów Jarosława Szanajca, poziom sprzedaży w Warszawie może być z kolei trudny do utrzymania. Prezes nie widzi obecnie zagrożeń dla popytu i dobrze ocenia rynek mieszkaniowy. Jedynym zagrożeniem dla nabywców mają być dalsze potencjalne wzrosty cen spowodowane utrzymaniem się nierównowagi popytu i podaży. Prezes widzi w dalszym ciągu potencjał do wzrostu cen, pomimo zwyżek o kilkanaście procent w 2018 roku. Argumentuje to tym, że obecne ceny wciąż są poniżej poziomów z 2007 roku, kiedy zamożność społeczeństwa była niższa, a oprocentowanie kredytów wyższe. Dodał również, że popyt inwestycyjny na rynku mieszkaniowym nie słabnie, a wręcz przeciwnie - wydaje się rosnąć. W kontekście kosztów, Szanajca poinformował, że po silnych wzrostach w 2018 roku, ceny wykonawstwa ustabilizowały się, do czego miał przyczynić się większy dostęp do siły roboczej. W tym sektorze istnieją jednak realne obawy o wyjazd dalej na zachód pracowników z Ukrainy, co może przełożyć się na dalszą presję kosztową. Spółka chce wydawać około 300-350 mln złotych na bank ziemi rocznie.

Budimex chce renegocjować kontrakty w związku z PPK

W radiu TOK FM, prezes Budimeksu (BDX.PL),, Dariusz Blocher ocenił, że 2019 rok będzie dla spółki trudniejszy niż 2018 rok i planuje, że wynagrodzenia dla pracowników fizycznych wzrosną średnio o około 4%. Prezes powiedział: “Mieliśmy dużo gorsze wyniki w zeszłym roku, ten rok będzie jeszcze trudniejszy dla Budimeksu, kontrakty zawierane głównie z sektorem publicznym mają zryczałtowaną cenę, nikt nam nic więcej nie chce dopłacić; samo wdrożenie PPK jest podstawą do renegocjacji kontraktów i my zamierzamy z tego skorzystać”. Spółka w połowie stycznia opublikowała szacunkowe wyniki. Zysk netto za poprzedni rok miał wynieść około 75 mln złotych, co oznaczałoby spadek o 41% r/r. Największym problemem dla Budimeksu jest rosnąca presja płacowa. Prezes w wywiadzie wspomniał, że w tym roku spółka planuje podwyżkę wynagrodzeń o 4%. Oprócz tego w spółce wypłacana jest znaczną część wynagrodzenia w postacie zmienniej, co jest uzależnione od wyników. Dodał on również, że podwyżka w skali 4% dotyczyć będzie robotników, a dla kadry umysłowej będzie to "pewnie trochę mniej”.

Spółki z SWIG80 w natarciu

W drugiej linii spółek, obok spółek zarządzających aktywami: Quercus (QRS.PL) i Altus TFI (ALI.PL), pozytywnie wyróżnia się również Torpol (TOR.PL), który zalicza wybicie z budowanej od kilku tygodni konsolidacji. Notowania wybiły ostatnie maksima na poziomie 4,9 zł. Kolejnym oporem dla kursu mogą być okolice 5,5-5,6 złotych, gdzie znajdują się lokalne maksima z końcówki 2018 roku oraz zniesienie 23,6% całej fali spadkowej od 2017 roku. Warto również odnotować, że spółka na dzisiejszej sesji pokonuje średnią 200-sesyjną po raz pierwszy od połowy 2017 roku.

Torpol (TOR.PL) wychodzi górą z budowanego od kilku tygodni układu bocznego. Źródło: xStation5.

Informacje z rynku:

  • Aktywa funduszy inwestycyjnych otwartych Skarbiec (SKH.PL) i Quercus (QRS.PL) po raz pierwszy od wielu miesięcy w styczniu zanotowały dodatnie wpływy.

  • Piąty blok elektrowni Opole osiągnął moc 931 MW. Jak informuje biuro prasowe PGE (PGE.PL) to o 31 MW więcej niż wynosi moc nominalna urządzenia.

  • Grupa Kęty (KTY.PL) skorygowała prognozę zysku netto w 2019 r. do 261 mln złotych wobec wcześniej podanej wartości 264 mln złotych.

  • LC Corp (LCC.PL) zawarło umowę nabycia nieruchomości we Wrocławiu za kwotę 2,9 mln złotych netto.


Regulamin sporządzania rekomendacji (link)
 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót