Puls GPW: WIG20 rośnie kolejną sesję z rzędu

15:09 9 października 2019
  • CD Projekt testuje kluczowe wsparcie
  • Alior Bank póbuje odrabiać ostatnie spadki
  • WIG20 utrzymuje się na plusie

Wczoraj pomimo mieszanych nastrojów WIG20 zakończył dzień na plusie wynoszącym blisko 0,5%. Dzisiejsza sesja również należy do kupujących. Pomimo małej zmienności, indeks dwudziestu największych spółek notuje +0,35%, tyle samo rośnie WIG30. W Europie widać jednak dużo większe wzrosty, DAX znajduje się ponad 1% nad kreską. Warto jednak zauważyć, że wczorajsza sesja na rynku europejskim zakończyła się na minusie. Aktualnie rynek akcji reaguje dynamicznie na każde doniesienia w sprawie negocjacji handlowych USA z Chinami, która mają rozpocząć się już jutro. Dlatego też należy zwracać uwagę na informacje płynące ze spotkania dwóch największych światowych gospodarek ponieważ będą one sterować sentymentem inwestorów.  Najlepiej spośród dwudziestu największych spółek radzi sobie JSW, niemniej ruch jest jedynie korektą w silnym trendzie spadkowym. Z kolei największe spadki notuje dziś PGE.

Spółki z indeksu WIG30. Źródło: Bloomberg

Sytuacja techniczna na indeksie największych spółek nie uległa zmianie. Dlatego pominiemy wykres WIG20, który w dalszym ciągu jest aktualny (można go zobaczyć tutaj). Kluczowym oporem pozostaje strefa przy 2150 pkt.  Skupmy się na poszczególnych spółkach, pierwszą z nich będzie CD Projekt. Akcje gamingowego giganta powoli spadają po tym jak miesiąc temu doszło do wybicia historycznych maksimów. Ruch jaki możemy obecnie obserwować jest jedynie korektą w długoterminowym trendzie wzrostowym. Aktualnie kurs dotarł do kluczowej strefy wsparcia. Wynika ona między innymi z układu największej korekty - Overbalance, a także poprzednich maksimów i średniej SMA 77, która od dłuższego czasu utrzymuje tendencję wzrostową. Jeśli pojawi się tutaj sygnał popytowy, z pewnością będzie to dobre miejsce do rozpoczęcia kolejnej fali wzrostowej z celem na nowe maksima. Niemniej, w przypadku wybicia dołem może rozpocząć się większa korekta spadkowa. Na razie brakuje jednak sygnałów do większej przeceny, a nawet gdyby taka się pojawiła, poniżej znajduje się sporo poziomów wsparcia, gdzie ponownie może pojawić się popyt.

CDR.PL, interwał D1. Źródło: xStation5

Drugą spółką poddaną analizie jest Alior Bank. Dziś wyróżnia się on pozytywnie na polskim parkiecie, notując +2,5%. Niemniej patrząc na wykres sytuacja wygląda nieciekawie, na interwale H4 przeważa strona podażowa. W ostatnim czasie rynek wykonał dwie tego samego rozmiaru korekty, dlatego ich zasięg należy przełożyć na ostatnie minima. Kluczowym oporem jest więc strefa przy poziomie 38,2 złotego, gdzie znajduje się górne ograniczenie układ Overbalance. Dopiero jej pokonanie może doprowadzić do zmiany sentymentu. 

ALR.PL, interwał H4. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót