Puls GPW: WIG20 wybija kluczowe wsparcie, czas na większe spadki?

16:58 2 grudnia 2019
  • WIG20 traci blisko 2% w poniedziałek
  • Trump po raz kolejny psuje nastroje

Podczas dzisiejszej sesji na rynku akcji mogliśmy obserwować nagły zwrot. Na większości indeksów giełdowych w Europie dzień rozpoczął się w dobrych nastrojach po lepszych danych z Chin, niemniej wzrosty nie trwały długo. Przed godziną 12:00 mogliśmy obserwować przejęcie inicjatywy przez sprzedających, indeksy zaczęły wyraźnie tracić, a ruch ten może być przyczyną komentarzy Donalda Trumpa. Prezydent USA po raz kolejny krytycznie wypowiedział się o Fed, zarzuca on Rezerwie Federalnej między innymi zbyt drogiego dolara. Trump dodał także, że zamierza w przyszłości przywrócić cła na stal i aluminium. Jeśli chodzi o reakcję na polskiej giełdzie, jest ona dość spora. Indeks dwudziestu największych spółek znajduje się w momencie przygotowywania tego komentarza blisko 2% pod kreską. Patrząc na sytuację techniczną, doszło do pokonania kluczowego wsparcia, co może przekładać się na dalsze spadki w kolejnych dniach.

Spółki z indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg

WIG20 (W20) wybija kluczowe wsparcie

W ubiegłym tygodniu czekaliśmy na spadki na indeksie WIG20. Ruch pojawił się zgodnie z oczekiwaniami, jest on nawet sporo silniejszy. Kurs wybił dziś kluczową strefę wsparcia przy 2150 pkt bez większej reakcji, co świadczy o przewadze podaży. Tak długo jak kurs będzie się utrzymywał poniżej wspomnianej strefy, obowiązuje tendencja spadkowa. Jeżeli obecny sentyment się utrzyma, niewykluczony jest nawet ruch w kierunku tegorocznych minimów przy 2055 pkr. Wcześniej należy jeszcze zwrócić uwagę na dołki z początku października. 

W20 interwał D1. Źródło: xStation

Pekao ponad 4% od kreską

Jedną z najgorzej radzących sobie dziś spółek jest Bank Pekao SA (PEO.PL). Spadki są spowodowane nie tylko przez ogólnie panujący - gorszy sentyment, ale także przez rezygnację prezesa Michała Krupińskiego. Decyzję o dymisji podjął on dopiero po zamknięciu piątkowej sesji. Taki ruch ze strony byłego już prezesa był wyraźnym zaskoczeniem dla inwestorów, jeszcze kilka dni wcześniej wystepował on publicznie chwaląc się sukcesami obranej wcześniej strategii. Od razu po rozpoczęciu sesji na GPW, kurs Pekao znajdował się pod wyraźną presją sprzedających. Aktualnie przecena sięga ponad 4 procent. Patrząc na wykres dzienny, możemy obserwować wybicie z lokalnej konsolidacji. Jeśli dzisiejsz asesja zakończy się na akutalnym poziomie, bądź niżej, to zgodnie z klasycznymi założeniami analizy techniczej - będzie to sygnał do dalszej przeceny. 

PEO.PL interwał D1.Źródło: xStation

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót