Puls GPW: WIG20 wymazuje wczorajsze wzrosty

15:46 25 marca 2020

Podczas wczorajszej sesji mogliśmy obserwować bardzo dobre nastroje na rynku akcji, szczególnie w USA, gdzie wzrosty na indeksie Dow Jones przekroczyły 11%. Potężny ruch w górę odnotował wczoraj również niemiecki DAX (+11,5%), jednak polski WIG20 pozostawał w tyle i zdołał zyskać we wtorek jedynie 3,2%. Pozytywny sentyment był wywołany nadziejami co do pakietu pomocowego, który mają wprowadzić Stany Zjednoczone w celu zwalczania negatywnych skutków koronawirusa. Niemniej jak widać po dzisiejszej sesji, euforia zmierza ku końcowi. Początek dnia należał jeszcze do kupujących, jednak od godziny 10:30 to sprzedający mają przewagę. W momencie przygotowywania tego artykułu czyli o godzinie 15:30, indeks dwudziestu największych spółek w Polsce traci blisko 2%, tym samym większość wczorajszego ruchu w górę została wymazana. Wśród blue chipów jedynie Lotos i PKN Orlen znajdują się na plusie, pozostałe 18 spółek notuje straty. 

Spółki z WIG20. Źródło: Bloomberg

Wiadomości ze spółek:

  • Wiadomości na temat wpływu skutków pandemii koronawirusa przekazał Zarząd Inter Cars SA (CAR.PL). Spółka informuje, że rozprzestrzenianie się wirusa będzie miało istotny wpływ na poziom przychodów Grupy Kapitałowej, zarówno w 1 kwartale jak i w pozostałych miesiącach 2020 roku. Zarząd szacuje, że spadek miesięcznych przychodów w marcu wyniesie ok. 15% r/r. Z uwagi jednak na dynamiczny przebieg obecnej sytuacji, nie jest możliwe dokładne oszacowanie wpływu na wynik finansowy w dalszej części roku. Przedsiębiorstwo poinformowało jednocześnie, że na dzień publikacji raportu, podmioty Grupy prowadzą działalność operacyjną na wszystkich rynkach geograficznych. 
  • Wyniki finansowe za rok 2019 opublikował Lokum Deweloper SA (LKD.PL). Raport roczny skonsolidowany wskazuje na na nieco słabszy rok względem poprzedniego. Deweloperowi udało się wypracować przychody ze sprzedaży w wysokości 285,859 mln zł (poprzednio: 322,434 mln zł). Zysk netto wyniósł z kolei 62,206 mln zł - w 2018 roku było to 73,027 mln zł. Spółka zmniejszyła też swój stan środków pieniężnych i ekwiwalentów o ok. 19 mln zł, choć jednocześnie istotnie zmalały zobowiązania krótkoterminowe. W kolejnym raporcie Zarząd przekazał do publicznej wiadomości informację, że będzie on wnioskował o przeznaczenie całości zysku z 2019 roku na kapitał zapasowy Spółki. Decyzja ta spowodowana jest wybuchem pandemii koronawirusa, która przyczyni się do utrudnienia realizacji inwestycji. Zarząd podkreślił, że tego typu działanie zabezpieczy sytuację finansową przedsiębiorstwa. Nie ulega wątpliwości, że inwestorzy posiadający w swoim portfelu inwestycyjnym spółki dywidendowe powinni pilnie śledzić komunikaty dotyczące dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Niewykluczone, że wiele spółek giełdowych pójdzie tymi samymi śladami i w obliczu dużej niepewności gospodarczej postanowi na wzmocnienie kapitałów kosztem wypłacanej dywidendy. 
  • Podczas dzisiejszej sesji najgorzej wśród największych spółek radzi sobie Orange Polska (OPL.PL), gdzie spadki wynoszą blisko 5%. Spółka nie podała żadnych ważnych informacji, dlatego też aktualny ruch należy raczej tłumaczyć sytuacją techniczną. Już po raz drugi doszło do odbicia od wcześniej pokonanej linii szyi formacji głowy z ramionami. Aktualnie jako najbliższe wsparcie należy traktować poziom 5,35 zł, z kolei w przypadku jego pokonania, ruch może sięgnąć nawet 4, 7 zł. Oporem pozostają okolice poziomu 6,5 zł. 

OPL.PL interwał D1. Źródło: xStation5

Sytuacja na indeksie WIG20 (W20) nie uległa większej zmianie. Po odbiciu od wsparcia przy 1250 pkt., poziom pozostaje kluczową podporą dla kupujących. Niemniej jak widać po światowym rynku akcji, odbicie wydaje się zmierzać ku końcowi, dlatego też w przypadku kontynuacji trendu spadkowego, niewykluczony jest ponowny atak na minima z 16 marca. Najbliższym oporem jest z kolei maksimum z 20 marca, które zostało ustanowione przy 1545 pkt. Niemniej nawet jego pokonanie nie będzie oznaczać zmiany sentymentu. Aby mówić o większych wzrostach, notwania musiałby się trwale utrzymać powyżej poziomu 1700 pkt, do którego aktualnie jest dość daleko. 

W20 interwał D1. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót