Puls GPW: WIG20 wymazuje wczorajsze wzrosty

15:40 8 listopada 2019
  • WIG20 traci 0,5% przed godziną 15:30
  • Dino Polska zawraca po publikacji raportu za 3 kwartał
  • PGE i Tauron rosną ponad 3%
  • CDR cofa z historycznych maksimów

W piątek możemy obserwować cofnięcie na światowym rynku akcji. Ruch nie jest jednak dynamiczny i nie widać większej paniki. Spadki wydają się zwykłą korektą w trendzie wzrostowym, wygląda na to, że nie ma się czym martwić (przynajmniej na razie). Podczas dzisiejszej sesji indeks dwudziestu największych spółek znajduje się 0,5% pod kreską. Spośród walorów o największej kapitalizacji najlepiej radzą sobie PGE i Tauron, obie spółki zyskują ponad 3%. Z kolej najmocniej traci Dino Polska (-9%) i Alior Bank (-4%). Jeżeli chodzi natomiast o indeksy zagraniczne, niemiecki Dax znajduje się  0,4% pod kreską podczas ostatniej sesji w tym tygodniu. Z kolei kontrakty na indeksy w USA wskazują na otwarcie nieznacznie poniżej wczorajszego zakończenia sesji.

Spółki z WIG30. Źródło: Bloomberg

Sytuacja techniczna na W20 nie uległa większej zmianie dlatego przyjrzyjmy się dziś wykresom dwóch spółek. Pierwsza z nich to PGE, gdzie dziś możemy obserwować spore wzrosty. Na taki scenariusz wskazaliśmy w ostatnim pulsie GPW, pisaliśmy, że istnieje spora szansa na wybicie układu Overbalance i ruch w kierunku oporu przy 9,85 zł. Biorąc pod uwagę olbrzymią dynamikę, osiągnięcie tego poziomu staje się coraz bardziej realne. Niemniej aktualnie kurs napotkał na przeszkodę w psota górnego ograniczenia lokalnego kanału wzrostowego, należy więc zachować ostrożność. 

PGE.PL interwał D1. Źródło: xStation

Druga poddaną analizie spółką jest CD Projekt. Tutaj również właściwie przeanalizowaliśmy sytuację w ostatnim czasie. Wielokrotnie pisaliśmy, że odbicie w rejonach 230 zł powinno doprowadzić do ataku na nowe maksima. Wczoraj kurs CDR.pL znalzł się na najwyższych poziomach w historii, a dziś nieznacznie koryguje wzrosty. Po raz kolejny należy więc przełożyć układ Overbalance na nowe szczyty, i w przypadku pogłębienia korekty spadkowej szukać ewentualnej reakcji popytowej przy dolnym ograniczeniu układu. Wcześniej podporę powinien stanowić poziom 260 zł, czyli szczyty z 9 września. 

CDR.PL interwał D1. Źródło: xStation

Inne wiadomości:

Dino Polska: Jeszcze wczoraj pisaliśmy o tym, że notowania Dino Polska zbliżają się do historycznych maksimów. Niemniej po dzisiejszej publikacji wyników kwartalnych możemy obserwować nagły zwrot akcji, spółka traci ponad 9% (pomimo nie najgorszego raportu za ostatni kw).

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót