Q&A z Lagarde - niska zmienność na EURUSD

15:14 21 stycznia 2021

Trwa seria pytań i odpowiedzi w trakcie konferencji EBC. EURUSD pozostaje w okolicach poziomu 1,2160, choć zmienność jest wciąż relatywnie wysoka, biorąc pod uwagę dzisiejszy dzień. Z drugiej strony w trakcie obecnej konferencji zakres zmienności na EURUSD wynosi zaledwie 25 pipsów. Komentarze Lagarde:

  • Szczepionka oraz porozumienie Brexitowe to pozytywne czynniki dla rynku
  • Inflacja powinna zareagować pozytywnie (być pozytywna, obecnie jest negatywna) na cięcia podatkowe w Niemczech
  • EBC chce podtrzymywać dobre warunki finansujące - to odpowiedz na pytanie, czy EBC stosuje zabieg sterowania krzywą rentowności (jak widać odpowiedź bardzo wyważona, nie powodująca zmienności na rynku)
  • Okres pandemiczny to przynajmniej do marca 2022
  • EBC pozostanie aktywny na rynku przynajmniej do tego okresu

Jak widać zmienność w trakcie konferencji jest znikoma. Z pewnością nie są to czasy Mario Draghiego, kiedy EURUSD zmieniało się w zakresie ponad 100 pipsów. Nie powinniśmy się spodziewać, abyśmy czegokolwiek dowiedzieli się nowego od Lagarde. 

EURUSD lekko traci, napotyka na wsparcie ze strony dwóch średnich ruchomych na M15. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót